Privacyverklaring en Cookieverklaring

Versie 2.0, in werking vanaf 23 mei 2018

Het Zwitserse bedrijf Webloyalty International Sàrl, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Route de Crassier 23, 1262 Eysins (Zwitserland), geregistreerd in het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344.043.246, dat Vlaams Belgische consumenten het programma "Koop en Spaar" aanbiedt (hierna te noemen "Programma") is zich bewust van het belang voor haar consumentenklanten dat de Persoonsgegevens, die deze klanten aan haar toevertrouwen in verband met hun lidmaatschap van het Programma, worden beschermd, waarbij zij worden gebruikt met volledige kennis van zaken en met strikte naleving van de toepasselijke regelgeving.

Webloyalty zal zich daarom inspannen om te allen tijde zorg te dragen voor een passend beveiligingsniveau van haar systemen en daarmee alle Persoonsgegevens,

Deze Verklaring specificeert de voorwaarden van gebruik door Webloyalty van de Persoonsgegevens van de Leden in het kader van het aanbieden van het Programma, alsmede bij het gebruik van de internetsites van het Programma. Zoals uiteengezet aan de Leden op het moment van hun aanmelding als lid, houdt het lidmaatschap van de het Programma - naast het akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden van het Programma - in dat het lid zonder voorbehoud akkoord gaat met deze Verklaring. Ook het op de Websites van het Programma surfen van een Internetgebruiker impliceert het onvoorwaardelijke akkoord gaan met deze Verklaring.

 1. BEGRIPPENLIJST

  Zoals overal in deze Verklaring, hebben begrippen beginnend met een hoofdletter de betekenis zoals die hieronder wordt gegeven:

  • "Toestemming" verwijst naar elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee een natuurlijke persoon door middel van een verklaring of een duidelijk positieve handeling verwerking van zijn Persoonsgegevens aanvaardt.
  • "Gebruiksvoorwaarden van de het Programma" verwijst naar de gebruiksvoorwaarden waar elke consument mee dient in te stemmen voordat hij Lid kan worden van de het Programma en profiteert van de aan het lidmaatschap verbonden voordelen.
  • "Gegevens" verwijst naar i) de Persoonsgegevens van Leden en hun Surfgegevens, alsmede ii) de Surfgegevens van elke Internetgebruiker die op de Websites van het Programma surft.
  • "Persoonsgegevens" verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, met name door te verwijzen naar een identificatiemiddel (zoals een naam of identificatiemiddel) dat U Ons in het kader van het Programma zou meedelen, evenals alle informatie die herleidbaar is naar U die Wij zouden registreren als onderdeel van uw lidmaatschap.
  • "Surfgegevens" verwijst naar de Gegevens of navigatiesporen die U betreffen welke door middel van cookies, trackers of andere technologieën verzameld tijdens uw surfen op de Websites van het Programma.
  • "(Webloyalty) Groep" verwijst naar Webloyalty en elke onderneming die onderdeel is van haar groep, in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.
  • "Internetgebruiker" verwijst naar elk natuurlijk persoon, ongeacht of hij al dan niet Lid is van het Programma, die op de Website(s) van het Programma surft.
  • "Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens" verwijst naar alle huidige en toekomstige wetten en voorschriften die de Persoonsgegevens van consumenten beschermen, en met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Europese Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG en alle secundaire wetten of voorschriften onder de Belgische wetgeving en eventuele wetten die deze eventueel zouden vervangen.
  • "Lid" verwijst naar elke consument die Lid is van het Programma na, te dien einde, akkoord te zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden van het Programma en deze Verklaring.
  • "Verwerkingsverantwoordelijke" verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de doelen en middelen van de verwerking bepaalt in het kader van het aanbieden van het Programma aan de Leden. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke vindt U in deel 3 van deze Verklaring.
  • "Website(s) (van het Programma)" verwijst naar i) de Websites die zijn voorbehouden aan Leden als onderdeel van hun lidmaatschap van het Programma (en meer in het bijzonder de Websites die toegankelijk zijn bij de volgende adressen: https://www.koopenspaar.be, http://cashback.koopenspaar.be, en http://www.one-time-offer.com) alsmede ii) openbare websites die gerelateerd zijn aan de Programma's, maar toegankelijk zijn voor elke Internetgebruiker.
  • "Verwerking (van Persoonsgegevens)" verwijst naar, in het kader van het aanbieden van het Programma en van de Websites, elke transactie of groep transacties, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op Gegevens of groepen van Persoonsgegevens , zoals verzameling, vastlegging, ordening, indeling, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, onthullen door middel van toezending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, met elkaar in verband brengen, afscherming, verwijdering of vernietiging.
  • "U" verwijst naar, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt, ofwel de Leden of de Internetgebruikers, ofwel de Leden en de Internetgebruikers.
  • "Webloyalty" of "Wij" verwijst naar het Zwitserse bedrijf Webloyalty International Sàrl waarvan de contactgegevens staan vermeld in de inleiding van deze Verklaring.
 2. DOEL VAN DE HUIDIGE VERKLARING

  Het doel van deze verklaring is om U uit te leggen op welke manier Wij de Persoonsgegevens verwerken die U Ons mededeelt in verband met uw lidmaatschap, evenals de navigatiegegevens die Wij verzamelen tijdens uw navigatie op of bezoek aan de Website(s) van het Programma.

  Dit statement bevat voor U met name (a) het type persoonlijke informatie dat Wij verzamelen; (b) hoe deze wordt gebruikt; (c) aan wie Wij het kunnen doorgeven; (d) hoe U de persoonlijke informatie, die Wij over U hebben, kunt wijzigen en (e) uw opties voor het ontvangen of weigeren van marketingberichten.

 3. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  In het kader van het aanbieden van het Programma, is de Verwerkingsverantwoordelijke het bedrijf Webloyalty International Sàrl, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te route de Crassier 23, 1262 Eysins (Zwitserland) en ingeschreven in het handelsregister van Vaud, onder nummer CHE-344.043.246. Aangezien de Verwerkingsverantwoordelijke een Zwitsers bedrijf is dat bijgevolg buiten de Europese Unie is geregistreerd, heeft deze, in overeenkomstig artikel 27 van de AVG, het bedrijf WL France benoemd, tot vertegenwoordiger binnen de Europese Unie (Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 124 Réaumur 75002 Paris, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 499 925 956).

  Wij stellen het op prijs als U alle vragen of verzoeken die U mogelijk heeft over deze Verklaring of hoe Wij uw Persoonsgegevens gebruiken, richt aan onze Functionaris voor gegevensbescherming ("FG" via een e-mail naar het adres FG@koopenspaar.be. U ontvangt een antwoord binnen op zijn hoogst dertig (30) dagen.

 4. DOELEN EN GRONDSLAGEN VAN GEGEVENSVERWERKING

  In overeenstemming met de Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens (en meer in het bijzonder artikel 6 van de AVG), kunnen Wij uw Persoonsgegevens voor verschillende doelen verwerken, zoals hieronder gedetailleerd:

  1. 4.1 Om U, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, het Programma aan te bieden waar U Lid van bent geworden
   • 1) Wat is het doel van dit verzamelen van Persoonsgegevens?

    De Persoonsgegevens, die worden verzameld als onderdeel van uw lidmaatschap van het Programma, zijn onderworpen aan een verwerking door Webloyalty, die noodzakelijk is om U het Programma te bieden in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van de het Programma, en in het bijzonder (i) om U in staat te stellen gebruik te maken van het Programma, (ii) om uw uitkeringen en de uitbetaling van uw voordelen te administreren, (iii) om uw relatie met het Programma te beheren en (iv) om U berichten over het Programma toe te zenden (met name mededelingen over de facturatie van lidmaatschapskosten), de voordelen en/of voltooiing van een bepaalde transactie die U heeft verzocht (bijvoorbeeld een verzoek om een bepaald voordeel).

   • 2) Wanneer verzamelen Wij uw Persoonsgegevens?
    • Op het moment dat U zich aanmeldt als Lid van het Programma

     Om Lid van de het Programma te worden, moet een consument een online lidmaatschapsformulier invullen, waarbij hij Webloyalty vervolgens voorziet van zijn identiteits- en contactgegevens (achternaam, voornaam, postadres en e-mailadres), zijn creditcardgegevens (nummer creditcard en vervaldatum om het innen van lidmaatschapsgelden voor het Programma mogelijk te maken) en een wachtwoord. Demografische Gegevens die betrekking op hem hebben, kunnen ook worden gevraagd (in het bijzonder zijn leeftijd en woonland) om ervoor te zorgen dat hij in aanmerking komt voor het Programma. Hij zal ook zijn bankgegevens moeten verstrekken, zodat Webloyalty zijn uit het Programma verdiende voordelen rechtstreeks via een bankoverschrijving kan uitbetalen.

     Het verstrekken van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk als U Lid wilt worden van het Programma ("Noodzakelijke Persoonsgegevens") en om van de voordelen ervan te profiteren. Als U Ons niet alle of een deel van deze Persoonsgegevens wil verstrekken, kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren en kunt U niet Lid worden van het Programma en/of de verschuldigde uitkeringen ontvangen.

    • Tijdens het lidmaatschap van het Programma

     Na de datum waarop U zich als Lid heeft van het programma heeft aangemeld, kunnen Wij U verzoeken de door U verstrekte Persoonsgegevens te controleren of om aanvullende Persoonsgegevens (bijv. uw geboortedatum, telefoonnummer ...) te verstrekken om met U te kunnen communiceren in verband met uw lidmaatschap of in verband met verzoeken over voordelen en hierop te reageren, in het bijzonder via onze Klantenservice.

  2. 4.2 Voor marketing doeleinden op voorwaarde dat U uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor dit commercieel gebruik
   1. 1) De noodzaak tot voorafgaande en uitdrukkelijke Toestemming van de Leden

    Afhankelijk van wat U heeft gekozen op het moment dat U zich aanmeldde als Lid en/of later in uw "Profiel"-ledengedeelte, kunt U marketingmededelingen ontvangen van Webloyalty of van derden ("Marketingmededelingen"), waarvan de inhoud en communicatiemiddelen (e-mail, sms ...) afhankelijk zijn van de keuzes die U vooraf hebt gemaakt (met dien verstande dat U nooit zult worden verplicht om Marketingmededelingen te accepteren).

    Voorafgaand aan het verzoek tot toestemming, informeert Webloyalty U over het commerciële doel dat zij beoogt, evenals welke Persoonsgegevens in deze context gebruikt zullen worden. Het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan bij deze gelegenheid facultatief zijn, met name met betrekking tot uw demografische Gegevens (leeftijd, geslacht en woonland).

    U kunt te allen tijde uw selecties wijzigen - en, zo nodig, uw Toestemming intrekken om alle of een deel van de Marketingmededelingen te ontvangen - vanuit uw "Profiel"-ledengedeelte of door te klikken op de afmeldlink die hiervoor is aangegeven in de Marketingmededelingen waarvoor U eerder akkoord bent gegaan om deze te ontvangen.

   2. 2) Marketingactiviteiten die Webloyalty met uw toestemming kan uitvoeren

    Tijdens uw lidmaatschap, kunnen Wij U vragen of U van Ons marketingmededelingen wenst te ontvangen in de volgende gevallen:

    • om U producten/diensten aan te bieden van Webloyalty of bedrijven van de Webloyalty Groep;
    • zodat Wij U een betere service bieden en om U in staat stellen om het meest uit het Programma te halen, afhankelijk van het gebruik dat U ervan maakt en van uw voorkeuren/interesses die U selecteert of die U Ons mededeelt. Dit kan gaan om het type evenement waarvoor U een reservering heeft gemaakt, de leverancier die U heeft gebruikt, de locatie van een evenement evenals andere Gegevens op basis van de manier waarop U het product/het Programma gebruikt;
    • om U producten/diensten aan te bieden die worden aangeboden door onze partners of geselecteerde derden;
    • om U aan te bieden om deel te nemen aan promotionele prijsvragen. Deelname aan deze promotionele prijsvragen is vrijwillig en facultatief. Als U deelneemt, vragen Wij U dan om Ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw contactgegevens (naam, e-mailadres en/of postadres). Wij kunnen dan uw voor- en achternaam op de Website(s) te publiceren zodra U de winnaar(s) van de promotionele prijsvragen bent of op de Website(s) waarop deze prijsvragen zouden plaatsvinden, of om via e-mail de deelnemers informatie toe te zenden over de promotionele prijsvraag. In deze context kunnen Wij gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om deze promotionele prijsvragen uit te voeren, op voorwaarde dat deze externe dienstverleners dan alleen uw toestemming krijgen om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor de juiste uitvoering van deze promotionele prijsvragen en ter naleving van deze Verklaring en de Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens.

    Als U Ons toestemming geeft om deze Marketingmededelingen te ontvangen, kunnen Wij U nieuwe opties aanbieden die U in staat stellen de voorwaarden te selecteren waaronder U deze kunt ontvangen (en met name per e-mail, sms of post).

    Als U uw toestemming heeft gegeven om Marketingmededelingen te ontvangen, maar U verandert later van gedachten, kunt U op elk moment de voorwaarden wijzigen waaronder U deze wilt ontvangen of zelfs aan Ons aangeven dat U ze niet langer wenst te ontvangen (dit kan ook rechtstreeks worden gedaan via de afmeldlinks die te vinden zijn in al onze Marketingmededelingen).

  3. 4.3 Voor de behartiging van de "gerechtvaardigde belangen" die Wij nastreven

   De term "gerechtvaardigd belang" verwijst naar de belangen van Webloyalty bij het uitvoeren van haar activiteiten, zodat zij U het Programma kan aanbieden en aan U voor uw Gegevens een veilig gebruik bij het Programma kan garanderen. Dit legitieme belang kan betrekking hebben op situaties waarin het gebruik van uw Gegevens ook in uw belang zou kunnen zijn.

   Dit is met name het geval wanneer Webloyalty U e-mailberichten stuurt over producten of diensten die lijken op die waarvoor U zich al eerder heeft geabonneerd (onder vermelding dat U altijd de mogelijkheid heeft om, in deze berichten en te allen tijde, nieuwe berichten van dit type te weigeren door U af te melden van de mailinglijst door op de daarvoor bestemde link in de voettekst van de e-mail te klikken) of U te vragen tevredenheidsonderzoeken te beantwoorden om de kwaliteit van het Programma en onze diensten te kunnen beoordelen (onder vermelding dat deelname aan deze tevredenheidsenquêtes altijd facultatief is).

   Dit kan ook bestaan uit - om na te gaan hoe goed de kwaliteit van onze diensten is - uw telefoongesprekken met onze Klantenservice op te nemen (in dat geval wordt U aan het begin van de gesprekken op de hoogte gesteld).

   De strijd tegen misbruik of frauduleus gebruik van het Programma, met name om te voorkomen dat Leden ten onrechte profiteren van de voordelen van het Programma, in strijd met Gebruiksvoorwaarden van het Programma, is ook een gerechtvaardigd belang van Webloyalty.

   Dit is ook het geval wanneer Webloyalty uw Gegevens geanonimiseerd en geaggregeerd gebruikt. Anonimisering is het proces waarbij Persoonsgegevens worden omgezet in geanonimiseerde gegevens, zodat deze U of een andere persoon niet identificeren. Voor statistische doeleinden voegen Wij deze anonieme Gegevens samen met andere Gegevens om de kwaliteit van onze bestaande producten/het Programma te verbeteren, om nieuwe functies, producten/ het Programma te ontwikkelen en voor algemene onderzoeksdoeleinden. Aangezien deze Gegevens anoniem zijn en U niet identificeren, kunnen Wij deze Gegevens delen met bedrijven van onze Groep alsmede met derden en met partners. Wij kunnen ook geaggregeerde Gegevens afkomstig van externe leveranciers van analysegegevens gebruiken, evenals Gegevens die over U zijn verzameld via cookies, inclusief over uw online gedrag bij het gebruik van het Programma, om te ontdekken wat U voor wensen of behoeften, of wat U kan interesseren. Dit is hoe Wij kunnen begrijpen welke producten, het Programma of aanbiedingen voor U relevant kunnen zijn.

   Terwijl Wij uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen Wij er steeds voor zorgen dat uw belangen of fundamentele vrijheden en rechten inzake uw Persoonsgegevens worden gerespecteerd en voordat deze Verwerking wordt geïmplementeerd, zal er een zorgvuldige afweging plaatsvinden van de gevolgen voor uw belangen of fundamentele vrijheden en rechten.

   In overeenstemming met artikel 21 van de AVG, mag U, indien U dit wenst, bezwaar aantekenen tegen de Verwerking van uw Gegevens ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Webloyalty door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. Dit bezwaar kan Ons echter verplichten om uw lidmaatschap te beëindigen als we niet langer in staat zijn om U het Programma aan te bieden.

  4. 4.4 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

   In het kader van het aanbieden van het Programma, gebruiken Wij de diensten van bank- of financiële instellingen om uw lidmaatschapsgelden te innen of uw voordelen op uw bankrekening te storten. Voor zover deze dienstverleners wettelijk onderworpen zijn aan rapportageverplichtingen, in het bijzonder over grensoverschrijdend kapitaalverkeer of uit hoofde van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kunnen Wij daarom verplicht zijn U te vragen om aanvullende informatie (bijvoorbeeld: uw geboortedatum en/of geboorteplaats, uw telefoonnummer ...), uitleg of ondersteunende documenten (inclusief uw identiteitskaart of paspoort). Wij informeren U dat verzuim of weigering om de gevraagde items te doen toekomen Ons kan beletten U de voordelen toe te kennen die U waar U, indien van toepassing, voor in aanmerking zou komen of, eventueel, zouden Wij zelfs gedwongen kunnen zijn uw lidmaatschap te beëindigen. Vertraging in het doen toekomen van deze items kan ook de toekenning van uw voordelen doen uitstellen.

   Als Verwerkingsverantwoordelijke zouden wij ook verplicht kunnen worden om uw Gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken die een rechtmatig verzoek indient bij Webloyalty. Wij zijn eveneensverplicht om over te gaan tot de Verwerking of overdracht van Persoonsgegevens die U aangaan zodra dit door huidige of nieuwe voorschriften wordt verplicht gesteld.

 5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  In het kader van de doeleinden die worden vermeld in artikel 4 van deze Verklaring, kunnen Wij toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens of deze doorgeven aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers ("Ontvanger(s) van Gegevens"):

  • aan onze medewerkers, inclusief onze klantenservicemedewerkers, verantwoordelijk voor het beheer van het Programma en de relatie met Leden;
  • aan de bedrijven van de Webloyalty Groep die direct of indirect betrokken zijn bij het aanbieden van de het Programma aan Leden (die namens Ons optreden als onderaannemers en uw Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies);
  • aan onze leveranciers of dienstverleners (inclusief technische dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van onze netwerken en Websites en bankinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het innen van lidmaatschapsgelden en de uitbetaling van voordelen), inclusief aan onze verstrekkers van voordelen en/of kortingen, aan derden aan wie Wij verzoeken om de betalingen namens Ons te verwerken die Wij doen of die U doet, evenals aan inhoudleveranciers om Ons in staat te stellen U de het Programma te aan te bieden;
  • als U van tevoren en uitdrukkelijk heeft ingestemd met onze marketingpartners om hun toe te staan U commerciële berichten te sturen (de lijst met uw Persoonsgegevens die met deze marketingpartners zou worden gedeeld, zal per definitie aan U worden getoond wanneer wij U om toestemming vragen),
  • aan de bevoegde autoriteiten die daarom verzoeken, op voorwaarde dat hun verzoek ook rechtmatig is.

  Wij verlangen van deze Ontvangers dat zij uw Persoonsgegevens onder alle omstandigheden gebruiken in overeenstemming met onze instructies, met deze Verklaring en Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens en wij passen in dit verband passende privacy- en beveiligingsmaatregelen toe. Ontvangers van de bovengenoemde Gegevens hebben dus geen autorisatie om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan om Ons in staat te stellen U de het Programma te aan te bieden (tenzij U uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden).

 6. BIJWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij zullen Ons best doen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die Wij verzamelen en/of die U aan Ons verstrekt voor gebruik in het kader van de het Programma, juist, volledig en up-to-date zijn. Wij zijn echter grotendeels afhankelijk van het bijwerken van de Persoonsgegevens door de Leden.

  Wij raden daarom elk Lid van het Programma aan om regelmatig zijn of haar "Profiel"-gedeelte op de Website te raadplegen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens correct en up-to-date zijn, en indien nodig worden gewijzigd (echter met dien verstande dat een wijziging van de achternamen en voornamen, die vastgelegd zijn als onderdeel van een lidmaatschap van het Programma, niet mogelijk is). Elke wijziging van de Persoonsgegevens van een Lid vanuit zijn "Profiel"-gedeelte, wordt in een e-mail , die onmiddellijk door Webloyalty naar het e-mailadres wordt gezonden dat is aangegeven in zijn "Profiel"-gedeelte, herhaald.

 7. UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  In overeenstemming met de Wetgeving voor de Bescherming van Persoonsgegevens (en meer in het bijzonder met artikelen 15, 16 en 18 van de AVG), heeft U recht op toegang, rectificatie, bezwaar, afscherming en verwijdering van uw Persoonsgegevens.

  In overeenstemming met artikel 20 van de AVG heeft U ook recht op portabiliteit van uw Persoonsgegevens, wat betekent dat U het recht heeft om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat of, indien technisch mogelijk, om deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke dan Webloyalty te laten sturen.

  U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door met Webloyalty contact op te nemen via een e-mail gericht aan onze Klantenservice of aan onze Functionaris voor gegevensbescherming. U dient Ons uw achternaam, voornaam, e-mailadres en, indien mogelijk, uw lidnummer te verstrekken. In overeenstemming met de geldende regelgeving dient het verzoek vergezeld te gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs en dient het adres te worden vermeld waar Webloyalty haar antwoord naar toe moet sturen. Dit wordt binnen maximaal een (1) maand na ontvangst van uw verzoek behandeld.

  Als U Ons tijdens uw lidmaatschap vraagt om de Persoonsgegevens te verwijderen die nodig zijn voor Webloyalty in het kader van het Programma (als vermeld in artikel 4.1 hierboven) of als U bezwaar aantekent bij Ons dat wij deze geheel of gedeeltelijk gebruiken, zodat wij niet langer in staat zijn om U onze Programma aan te bieden, dan zijn Wij genoodzaakt om uw lidmaatschap van het Programma te beëindigen.

 8. LOCATIES VAN GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

  Allereerst wijzen Wij U erop dat de Europese Commissie, sinds het Besluit 2000/518/EG van 26 juli 2000, van mening is dat de regelgeving van Zwitserland, het land van vestiging van Webloyalty (de belangrijkste ontvanger van uw Gegevens) een passend niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens biedt. Wij wijzen U er ook op dat de doorgifte van Persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel 8 rechtstreeks verband houdt met het gebruik van de het Programma of het lidmaatschap daarvan van de leden.

  Wij informeren u dat een aantal verwerkingen waarschijnlijk zal plaatsvinden in België, zodat Wij U mogelijk een postadres in België kunnen bieden waar U brieven of klachten naartoe kunt sturen. Webloyalty draagt daarbij ervoor zorg - met name via het aangaan van verwerkersovereenkomsten ("Verwerkersovereenkomsten") - dat deze dienstverleners of onderaannemers worden verplicht in alle omstandigheden te voldoen aan Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens, met als doel uw Gegevens onder alle omstandigheden een adequaat beschermingsniveau te garanderen.

  In het kader van het aanbieden van het Programma, kan het zijn dat Webloyalty geheel of ten dele toegang tot uw Persoonsgegevens moet geven aan Ontvangers die gevestigd zijn of actief zijn buiten Zwitserland of de Europese Unie (Doorgifte(s) naar een Ontvanger buiten de Europese Unie), en in het bijzonder aan in de VS gevestigde bedrijven in haar groep (die betrokken zijn bij het hosten en onderhouden van Websites en systemen van Webloyalty) waarvan het moederbedrijf WEBLOYALTY.COM, Inc. is, of aan externe leveranciers of onderaannemers die betrokken zijn bij het aanbieden van het Programma (inclusief financiële dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het innen van lidmaatschapsgelden en het uitbetalen van voordelen, waarvan sommige opereren vanuit de Verenigde Staten).

  Voorafgaande aan iedere Doorgifte naar een Ontvanger buiten de Europese Unie, doen wij al het nodige om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau hebben in de zin van de Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens, wat met name het geval zou zijn wanneer de doorgifte van uw Persoonsgegevens zou plaatsvinden naar een of meer landen waarvan de wetgeving deze door de Europese Commissie wordt geacht passende en voldoende bescherming te bieden (u vindt hierover meer informatie op de website https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en).

  (Een) dergelijke doorgifte(s) naar landen buiten de Europese Unie kan/kunnen ook plaatsvinden door middel van (een) rechtsinstrument(en) die/dat door de Europese Commissie als voldoende wordt/worden geacht, indien passend en voldoende om uw Persoonsgegevens een niveau van bescherming te garanderen dat ten minste gelijkwaardig is aan dat welke bestaat in de Europese Unie of Zwitserland. Dit is het geval zijn wanneer (een) dergelijke doorgifte(s) naar landen buiten de Europese Unie plaatsvind(t)(en) naar Ontvanger(s) van Gegevens:

  • waarmee Webloyalty van tevoren een overeenkomst heeft afgesloten waarin de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen ("Standaard Contractbepalingen van de Europese Unie"); U kunt hierover meer informatie vinden op de Website https://www.privacycommission.be/nl/doorgifte-buiten-de-eu-met-passende-bescherming of hun equivalent in de Zwitserse wetgeving), en/of,
  • waarvan Webloyalty zich van tevoren heeft verzekerd dat hij (zij) "Privacy Shield" gecertificeerd is (zijn) door een bevoegde instantie in de Verenigde Staten van Amerika ("Privacy Shield-certificering"). Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de volgende website: https://www.privacyshield.gov/welcome).

  Voor aanvullende informatie over de gebruikte rechtsinstrumenten en garanties die door Ons worden toepast wanneer Wij uw Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeven, neem contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming.

 9. BEWAARTIJD VOOR UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij bewaren uw Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van uw lidmaatschap van het Programma zo lang als dit nodig is om U het Programma aan te bieden. Bij beëindiging van uw lidmaatschap, zal Webloyalty, in beperkte mate en in een beveiligde omgeving een kopie archiveren van uw Persoonsgegevens, die in dit kader nodig zijn. Dit is met name om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, om in staat te zijn om te reageren op verzoeken of claims van U of van overheidsinstanties die naar behoren gemachtigd zijn voor dit doel. Toegang zal strikt beperkt zijn tot de personen die voor deze doeleinden toegang zouden moeten hebben) Deze archivering zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wetgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens.

  De informatie die U Ons heeft verstrekt tijdens uw lidmaatschap (d.w.z. achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, bankgegevens), uw ledengeschiedenis en de communicatie die er tussen U en Ons heeft plaatsgevonden, en in het bijzonder met onze Klantenservice, in het kader van het Programma (correspondentie, e-mails, telefoongesprekken ...) zullen dus voor dit doel gearchiveerd worden bewaard binnen de termijn die noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doelen, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat de gegevens niet langer worden bewaard dan tien jaar, zoals bepaald in artikel 226b van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

  We bewaren eveneens, in voorkomend geval en onverminderd de voorgaande bepalingen, alle Persoonsgegevens die U aan Ons heeft verstrekt en/of waarbij U akkoord bent gegaan met het gebruik ervan door Webloyalty om U Marketingmededelingen toe te zenden die onafhankelijk zijn van het Programma en dat voor zo lang als nodig om ze naar U te kunnen verzenden (en dit totdat U uw toestemming intrekt om ze te ontvangen).

 10. BEVEILIGINGSMAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS TE WAARBORGEN

  Wij implementeren alle technische en organisatorische middelen die nodig zijn, en in overeenstemming zijn met de stand van de techniek, om de integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en te handhaven, en om met name te voorkomen dat deze verkeerd voorgesteld worden, beschadigd raken, of dat ongeautoriseerde derden er toegang toe hebben. Daartoe hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen die wij nodig en redelijk achten om uw Gegevens te beschermen, en in het bijzonder door:

  • gegevensminimalisering en hun encryptie (versleuteling); Wij passen bijvoorbeeld veelgebruikte technologische beveiligingsnormen toe, net name door het gebruik van het TLS 1.2-versleutelingsprotocol bij het doorgeven van uw Persoonsgegevens tussen onze websites;
  • de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens snel te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
  • het opzetten van reguliere test- en evaluatieprogramma's voor onze technische en organisatorische maatregelen om onder alle omstandigheden de veiligheid van uw Gegevens te waarborgen.

  In deze context herinneren Wij U er echter aan dat een niet-versleutelde e-mail geen volledig veilige manier is om te communiceren - omdat de e-mail tijdens de verzending door een derde kan worden onderschept - en daarom bevelen U aan de vermelding van Persoonsgegevens, in de e-mails die U Ons zou sturen te beperken tot wat strikt noodzakelijk is (en met name, in voorkomend geval, tot de enige informatie die kan worden gevraagd door Webloyalty).

  Wij herinneren U er ook aan dat U verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw ledenwachtwoord zodat niemand toegang kan krijgen tot uw ledenaccount met behulp van uw wachtwoord (en tot de Persoonsgegevens die daar zijn opgeslagen) terwijl hij er een verbinding mee tot stand brengt. Wij verzoeken U ook (a) Ons op de hoogte te stellen, zodra U kennisneemt van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, lidmaatschapsnummer of ledenaccount (b) en om zeker te stellen dat U uw account goed afsluit, aan het einde van elke sessie. Het is enkel uw eigen verantwoordelijkheid om de distributie en het gebruik van uw wachtwoord te regelen en meer in het algemeen om de toegang tot en het gebruik van uw ledenaccount te beheren.

 11. COOKIES

  Lees onze Cookieverklaring om meer te weten te komen over onze cookiepraktijken, de beoogde doelen en hoe U bepaalde cookies kunt weigeren of verwijderen.

 12. SITES VAN DERDEN

  Onze Websites kunnen koppelingen of verwijzingen bevatten naar Websites die worden beheerd door derden, met name e-commerce websites, waarop andere privacyverklaringen dan die van Webloyalty van toepassing zijn. Wij willen daarom uw aandacht vestigen op het feit dat Webloyalty geen enkele controle heeft over deze websites (behalve dan die gecontroleerd door de bedrijven van onze Groep) en dat deze Verklaring niet van toepassing is op deze Websites. We raden U daarom aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat U hen uw Persoonsgegevens verstrekt.

 13. SOFTWARE OF APPLICATIE(S) VAN DERDEN

  Om de ervaring van de Leden in verband met het Programma te verbeteren en/of hen nieuwe functies aan te bieden, kan men, als Lid, worden aangeboden om software of specifieke applicaties te downloaden die door een leverancier van Webloyalty is aangeboden.

  In een dergelijk geval zullen de Leden akkoord dienen te gaan met de algemene voorwaarden die losstaan van die van Webloyalty, welke gelden voor het downloaden van dergelijke software of applicaties, en met de gebruiksvoorwaarden van de software of de applicatiegebruikerslicentie en de privacyverklaring die, indien van toepassing, daarin zouden zijn opgenomen.

  Wij vestigen hierbij de aandacht van de Leden op het feit dat de voorwaarden die het downloaden en gebruiken van deze software of applicaties reguleren, kunnen afwijken van de voorwaarden die zijn aangegeven en worden toegepast op onze Websites, en wij raden daarom aan dat de Leden zich hierover goed op de hoogte stellen voordat zij dergelijke software of applicaties downloaden (in deze context zijnde begrepen dat Webloyalty niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit het downloaden of gebruiken van deze software of applicaties).

 14. WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING

  Wij kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen of bijwerken. Controleer daarom bij het surfen op de Website(s) de datum van de laatste update van deze Verklaring (in de inleiding hiervan) om zeker te stellen dat de versie die U raadpleegt onze meest versie is en dat U begrijpt op welke manier wij uw Gegevens beschermen.

  In het geval dat wezenlijke wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, in deze Verklaring zouden worden opgenomen, zullen Wij U op de hoogte stellen voordat deze van kracht worden, ofwel door een mededeling op de Website(s) (een bericht dat aangeeft tot welke wijzigingen wij overgaan), ofwel door U hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.

 15. KLACHTEN

  Als U Ons op de hoogte wilt stellen over welke bezorgdheid dan ook betreffende uw Gegevens of als U vragen wilt stellen over deze Verklaring aan onze Functionaris voor gegevensbescherming, stuur dan uw vraag of verzoek per e-mail naar het volgende adres FG@koopenspaar.be.

  Mocht er met ons geen passende oplossing op uw klacht worden gevonden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit.