Privacyverklaring en Cookieverklaring

Versie (v.3.2) van kracht vanaf 7 april 2022.

Webloyalty Sàrl, een bedrijf met een kapitaal van 100.000 Zwitserse frank, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon (Zwitserland), ingeschreven in het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344.043.246, dat de Belgische consumenten het programma Koop en Spaar aanbiedt (hierna het "Programma" of de "Service" genoemd), is zich ten volle bewust van het belang dat zijn klanten-consumenten hechten aan het feit dat de persoonsgegevens die zij aan het bedrijf toevertrouwen in het kader van hun lidmaatschap van de Service, worden beschermd, gebruikt met kennis van zaken en in strikte naleving van de toepasselijke regelgeving. Webloyalty wenst in die zin, in het kader van dit privacy- en cookiebeleid (het "Beleid") die klanten en internetgebruikers die surfen op zijn Sites (zoals hierna gedefinieerd in artikel 1) in te lichten over de verbintenissen die het aangaat om in alle omstandigheden een gepast niveau van bescherming van hun persoonsgegevens te verzekeren en bij dezelfde gelegenheid de waarborgen te bieden die vereist worden door de toepasselijke regelgeving.

Dit Beleid specificeert de voorwaarden waaronder Webloyalty de Persoonsgegevens van de Leden gebruikt in het kader van het verstrekken van het Programma en ook wanneer zij surfen op de Sites van het Programma. Zoals aan de Leden werd meegedeeld toen zij lid werden, impliceert lidmaatschap van het Programma –behalve aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de Service– ook de aanvaarding zonder voorbehoud van dit Beleid. Wanneer een internetgebruiker op de Sites van het Programma surft, impliceert dat ook de aanvaarding zonder voorbehoud van dit Beleid.

 1. WOORDENLIJST

  Voor de toepassing van dit Beleid hebben de termen die met een hoofdletter beginnen de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven:

  "Instemming verwijst naar elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee een natuurlijk persoon, door middel van een verklaring of door een duidelijke positieve handeling, aanvaardt dat persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben het voorwerp worden van verwerking.

  "Gebruiksvoorwaarden van de Service" verwijst naar de gebruiksvoorwaarden die alle consumenten vooraf moeten aanvaarden voordat ze toetreden tot de Service (en er vervolgens Lid van worden) en van de voordelen ervan genieten.

  "Gegevens" verwijst naar i) de Persoonsgegevens van de Leden en hun Surfgegevens, alsook ii) de Surfgegevens van elke internetgebruiker die surft op de Sites van het Programma.

  "Persoonsgegevens" verwijst naar elke informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator (zoals een identificatienaam of -nummer) die U Ons meedeelt in het kader van het Programma, of van elke informatie die op U kan worden teruggevoerd die Wij registreren in het kader van uw toetreding.

  "Surfgegevens" verwijst naar de surfgegevens of sporen van navigatie die op U betrekking hebben en die via cookies, tracers en andere technologieën werden verzameld tijdens uw surfen op de Sites van het Programma. Wij nodigen U uit ons Cookiebeleid te lezen om te weten welke technologieën op de Sites worden gebruikt, welke Surfgegevens worden verzameld, en wat Wij ermee doen.

  "Groep (Webloyalty)" verwijst naar Webloyalty en naar elk bedrijf dat het controleert of omgekeerd, elk bedrijf dat Webloyalty controleert, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de zin van artikel 5 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

  "Internetgebruiker" verwijst naar elke natuurlijke persoon, ongeacht of hij/zij al dan niet Lid is van de Service, die surft op de Site(s) van het Programma.

  "Wetten ter bescherming van persoonsgegevens" verwijst naar het geheel van huidige en toekomstige wetten en voorschriften ter bescherming van de persoonsgegevens van consumenten en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsook het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Europese Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de "AVG") en eventuele secundaire wet- en regelgeving onder Belgisch recht en alle wetten die ze in voorkomend geval zouden vervangen.

  "Lid" verwijst naar elke consument die toetreedt tot het Programma na hiertoe de Gebruiksvoorwaarden van de Service, evenals dit Beleid te hebben aanvaard.

  "Gegevensbeheerder" verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt in het kader van de levering van het Programma aan de Leden. De contactgegevens van de gegevensbeheerder worden vermeld in artikel 3 van dit Beleid.

  "Site(s) (van het Programma)" verwijst i) naar de websites die zijn voorbehouden voor de Leden in het kader van hun toetreding tot het Programma (meer in het bijzonder de sites die toegankelijk zijn op volgende adressen: https://www.koopenspaar.be, www.thecashbacknetwork.fr en http://www.one-time-offer.com) alsook ii) de publieke websites verbonden aan het Programma, maar toegankelijk voor elke Internetgebruiker.

  "Verwerking(en) van persoonsgegevens" verwijst in het kader van de levering van het Programma en het ter beschikking stellen van de Sites, naar elke bewerking of elke reeks bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, op persoonsgegevens of sets van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, communiceren door overdracht, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, afstemming of onderlinge verbinding, beperking, uitwissing of vernietiging.

  "U" verwijst, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt, ofwel naar de Leden, of naar de Internetgebruikers, of naar de Leden en Internetgebruikers.

  "Webloyalty", "Wij of Ons" verwijst naar het Zwitsers bedrijf Webloyalty Sàrl, waarvan de contactgegevens staan vermeld in de preambule van dit Beleid.

 2. DOEL VAN DIT BELEID

  Het doel van dit Beleid is U uit te leggen op welke manier Wij de Persoonsgegevens verwerken die U Ons verstrekt in het kader van uw toetreding tot de Service, evenals de Surfgegevens die Wij verzamelen wanneer U surft op de Site(s) van het Programma.

  In het bijzonder deelt het U mee (a) welke persoonlijke informatie Wij over U verzamelen; (b) hoe die wordt gebruikt; (c) aan wie Wij ze kunnen doorgeven; (d) hoe U de persoonlijke informatie die Wij over U bewaren kunt wijzigen en (e) uw opties voor het ontvangen of weigeren van marketingcommunicatie.

 3. IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

  In het kader van de levering van de Service is de Gegevensbeheerder Webloyalty Sàrl, een Zwitsers bedrijf met een kapitaal van 100.000 Zwitserse frank, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon (Zwitserland), ingeschreven in het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344.043.246. Gezien de Gegevensbeheerder een Zwitsers bedrijf is dat bijgevolg buiten de Europese Unie is geregistreerd, heeft het, in overeenstemming met artikel 27 van de AVG, als vertegenwoordiger binnen de Europese Unie het bedrijf WL France (Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 127.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 124 rue Réaumur 75002 Parijs (Frankrijk) en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 499 925 956 - FG@koopenspaar.be).

  Wij zeggen U dank voor het per e-mail adresseren van elke vraag of eventuele verzoeken die U mogelijk hebt met betrekking tot dit Beleid of tot de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens gebruiken aan onze Klantenservice op het adres "confidentialite@webloyalty.be" of aan onze Functionaris voor gegevensbescherming ("FG") op het adres "FG@koopenspaar.be"). U ontvangt dan binnen maximaal dertig (30) dagen een antwoord.

 4. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

  In overeenstemming met de Wetten ter bescherming van persoonsgegevens (en meer in het bijzonder artikel 6 van de AVG), kan Webloyalty ertoe overgaan uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden te verwerken, zoals hieronder gespecificeerd:

  1. 4.1 Om U, in het kader van de uitvoering van een contract, het Programma te leveren waarvoor U zich hebt aangemeld
   • 1) Wat is het doel van deze verzameling van Persoonsgegevens?

    De Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van uw toetreding tot de Service vormen het voorwerp van een computerverwerking door Webloyalty, die voor Ons nodig is om U de Service te leveren in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van de Service, en in het bijzonder (i) om U in staat te stellen de Service te gebruiken, (ii) om het verwerken te verzekeren van uw voordelen en de betaling van uw voordelen vast te stellen, (iii) om uw relatie met de Service te beheren en (iv) om U berichten te sturen in verband met de Service (met name berichten over de facturering van toetredingskosten), de voordelen ervan en/of de uitvoering van een bepaalde transactie waar U om hebt verzocht (bijvoorbeeld een verzoek om een bepaald voordeel te verkrijgen).

   • 2) Wanneer verzamelen Wij uw Persoonsgegevens?
    • Op het moment dat U zich aanmeldt bij onze Service

     Om Lid te worden van de Service moet een consument noodzakelijkerwijs een online toetredingsformulier invullen door aan Webloyalty zijn/haar identiteit en contactgegevens te communiceren (naam, voornaam, postadres en e-mailadres), zijn/haar bankkaartgegevens (bankkaartnummer en vervaldatum, om het innen van lidmaatschapsbijdragen voor de Service mogelijk te maken) alsook een wachtwoord.

     Er kunnen het Lid ook demografische gegevens worden gevraagd (met name leeftijd en land van verblijf) om te verzekeren dat hij/zij in aanmerking komt voor de Service. Het Lid zal ook zijn/haar bankrekeninggegevens moeten verstrekken, zodat Webloyalty voordelen die onder de Service werden verworven rechtstreeks via bankoverschrijving kan betalen.

     Mededeling van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk als U wilt toetreden tot de Service (Onmisbare persoonsgegevens), berichten met betrekking tot de Service wilt ontvangen en genieten van zijn voordelen. Als U ons niet alle of een deel van deze Persoonsgegevens wilt verstrekken, kunt U niet toetreden tot de Service en/of de betaling ontvangen van de verschuldigde voordelen.

    • Tijdens uw toetreding tot de Service

     Na de datum waarop U bent toegetreden tot de Service, kan Webloyalty ertoe overgaan U te vragen uw Persoonsgegevens te verifiëren of om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld uw geboortedatum, telefoonnummer...) om met U te kunnen communiceren in het kader van uw toetreding of van vragen met betrekking tot voordelen en hoe hierop te antwoorden, met name via onze Klantenservice.

  2. 4.2 Voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat U uitdrukkelijk uw Instemming hebt gegeven voor dergelijk commercieel gebruik
   1. 1) De noodzaak van voorafgaande en uitdrukkelijke Instemming van de Leden

    In functie van wat U hebt gekozen op het moment van uw toetreding en/of daarna in uw Ledengedeelte "Profiel", zult U mogelijk publicitaire berichten ontvangen van Webloyalty of van derden ("Marketingcommunicatie"), waarvan de inhoud en het communicatiemiddel (e-mail, sms...) afhankelijk zijn van de keuzes die U vooraf hebt gemaakt (waarbij wordt gespecificeerd dat U nooit hoeft in te stemmen met het ontvangen van Marketingcommunicatie).

    Voorafgaand aan het verzoek om toestemming zal Webloyalty U informeren over het precieze commerciële doel dat het beoogt na te streven evenals de Persoonsgegevens die in dat kader zullen worden gebruikt. De mededeling van bepaalde Persoonsgegevens kan bij deze gelegenheid optioneel zijn, met name wat betreft uw demografische gegevens (leeftijd, geslecht en land van verblijf).

    U kunt op elk moment uw keuzes wijzigen - en in voorkomend geval uw Instemming intrekken wat betreft het ontvangen van alle of een deel van de Marketingcommunicatie - vanuit uw Ledengedeelte "Profiel", of door te klikken op de afmeldlink die met dat doel is voorzien in de Marketingcommunicatie die U voorheen had aanvaard te ontvangen.

   2. 2) De marketingactiviteiten die Webloyalty met uw Instemming zou kunnen uitvoeren

    Bij uw inschrijving kunnen Wij U in volgende gevallen vragen of U wenst Marketingcommunicatie van ons te ontvangen:

    • om U producten/diensten van Webloyalty of bedrijven van de Groep Webloyalty aan te bieden;
    • in functie van het gebruik dat U ervan maakt en van de voorkeuren/interesses die U kiest of die U Ons meldt zodat Wij U een betere service kunnen verlenen en U het meeste kunt halen uit het Programma. Het kan gaan om het soort evenement waarvoor U een reservering hebt gemaakt, om de handelaar waar U beroep op hebt gedaan, om de plaats waar een evenement plaatsvindt, alsook andere gegevens op basis van de manier waarop U het product / de service gebruikt;
    • om U producten/services voor te stellen die aangeboden worden door onze partners of geselecteerde derde partijen;
    • om U voor te stellen deel te nemen aan spelletjes en wedstrijden. De deelname aan die spelletjes en wedstrijden is vrijwillig en dus optioneel. Als U eraan deelneemt, vragen Wij U ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken, zoals bv. uw contactgegevens (naam, e-mail- en/of postadres). Wij kunnen er dan toe gebracht worden uw voor- en achternaam op de Site(s) te publiceren als U (één van) de winnaar(s) van het spelletje of de wedstrijd zou zijn, of op de website(s) waarop het spelletje of de wedstrijd zou plaatsvinden, of nog om per e-mail informatie over het spelletje of de wedstrijd naar de deelnemers te sturen. In dat kader kunnen Wij de diensten van externe dienstverleners gebruiken om deze spelletjes en wedstrijden te houden, waarbij wordt gespecificeerd dat de externe dienstverleners uw Persoonsgegevens dan alleen mogen gebruiken voor de goede uitvoering van deze spelletjes en wedstrijden en daarbij dit Beleid en de Wetten ter bescherming van persoonsgegevens moeten naleven.

    Als U Ons uw Instemming verleent om Marketingcommunicatie te ontvangen, zullen Wij U waarschijnlijk nieuwe opties aanbieden waarmee U de modaliteiten kunt kiezen volgens dewelke U deze zult kunnen ontvangen (met name per e-mail, sms of met de post).

    Als U uw Instemming hebt gegeven om Marketingcommunicatie te ontvangen, maar U nadien van gedachten verandert, kunt U op elk moment de voorwaarden wijzigen voor het ontvangen ervan, of Ons zelfs melden dat U ze niet meer wenst te ontvangen (wat ook rechtstreeks kan gebeuren met de afmeldlinks in al onze Marketingcommunicatie).

  3. 4.3 Voor de "gerechtvaardigde belangen" die Wij nastreven

   Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor het nastreven van (een of meer) gerechtvaardigd(e) belang(en). De term "gerechtvaardigd belang" verwijst naar de belangen van Webloyalty om zijn activiteiten uit te voeren en te beheren teneinde U de Service te leveren en U te verzekeren van het gebruik van een kwalitatieve Service onder goede veiligheidsvoorwaarden voor uw Gegevens.

   Dat is in het bijzonder het geval wanneer Webloyalty U per e-mail berichten stuurt over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met degene waarop U al eerder hebt ingetekend (met dien verstande dat U altijd de mogelijkheid hebt, in deze berichten en op elk moment, te weigeren nieuwe berichten van dit type te ontvangen door U uit te schrijven van de verzendlijst door te klikken op de link die daartoe voorzien is onderaan de e-mailpagina) of om U te vragen tevredenheidsenquêtes in te vullen om de kwaliteit van het Programma en onze dienstverlening te evalueren (met de vermelding dat deelname aan tevredenheidsenquêtes altijd optioneel is).

   Het kan ook bestaan -om de goede kwaliteit van onze diensten te controleren- uit het opnemen van uw telefoongesprekken met onze Klantenservice (in welk geval wij U bij het begin van het telefoongesprek hierover inlichten).

   Dit is ook het geval wanneer Wij vaststellen dat U al Lid bent van onze Service en U probeert U in te schrijven voor een tweede lidmaatschap van de Service (in welk geval Wij U hierover zullen inlichten en Wij U kunnen voorstellen in te tekenen op een van onze andere programma's of services).

   In de veronderstelling dat U ook analytische/marketingcookies (of andere vergelijkbare technologieën) aanvaardt die Wij op de websites van onze Partners zouden kunnen gebruiken (in de zin van onze Algemene gebruiksvoorwaarden), zouden Wij U (als persoon) kunnen identificeren op onze websites en uw Surfgegevens op deze websites dan kunnen gebruiken (al dan niet in combinatie met bepaalde andere Gegevens van U in het kader van uw inschrijving op de Service) om U via publicitaire banners op deze websites bepaalde producten, services of aanbiedingen voor te stellen waarvan wij denken dat ze U mogelijk interesseren en waarvoor U in aanmerking zou komen.

   De strijd tegen het misbruik of frauduleus gebruik door een Lid van de Service en de daaraan verbonden voordelen, in strijd met de Gebruiksvoorwaarden van de Service. zowel tijdens zijn/haar lidmaatschap als daarna, volgens de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van de Service die nog steeds van toepassing zouden zijn na de datum van beëindiging van het lidmaatschap, vormt ook een gerechtvaardigd belang dat Webloyalty zal nastreven. Dat is ook het geval wanneer Webloyalty uw Gegevens op een anonieme en samengevoegde manier zal gebruiken. De anonimisering is het proces waarbij Persoonsgegevens worden omgezet in geanonimiseerde gegevens, zodat deze U noch een andere persoon kunnen identificeren. Wij voegen deze geanonimiseerde gegevens samen met andere gegevens voor statistische doeleinden om de kwaliteit van onze bestaande producten/diensten te verbeteren, nieuwe functionaliteiten en producten/diensten te ontwikkelen en voor algemene onderzoeksdoeleinden. Daar deze gegevens geanonimiseerd zijn en U niet kunnen identificeren, is het mogelijk dat Wij deze gegevens delen met andere bedrijven in onze Groep en met derden en partners. Weet dat, wanneer wij uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, Wij systematisch erover waken dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden betreffende uw Persoonsgegevens worden gerespecteerd en dat vooraleer deze Verwerking op te zetten Wij een zorgvuldige beoordeling uitvoeren van de gevolgen ervan voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

   In overeenstemming met artikel 21 van de AVG kunt U, indien U dat wenst, bezwaar aantekenen tegen de Verwerking van uw Gegevens voor de gerechtvaardigde belangen van Webloyalty door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. Dit bezwaar kan er ons echter toe verplichten uw lidmaatschap te beëindigen als Wij niet langer in staat zouden zijn U onze services te leveren.

  4. 4.4 Om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen

   In het kader van de levering van onze Service doen Wij beroep op de dienstverlening van banken en financiële instellingen om uw lidmaatschapsbijdragen te innen of uw voordelen op Uw bankrekening te storten. Voor zover deze dienstverleners zijn onderworpen aan meldingsplicht, met name voor grensoverschrijdende kapitaalbewegingen of in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kunnen Wij er ook toe verbonden worden U aanvullende informatie te vragen (bijvoorbeeld: uw geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer...), toelichtingen of ondersteunende documenten (met name uw identiteitskaart, paspoort of een domiciliëringsbewijs van minder dan drie (3) maanden oud). Wij informeren U dat het nalaten of weigeren de gevraagde elementen aan ons door te geven ertoe kan leiden U de voordelen te weigeren waarop U in voorkomend geval recht zou hebben, of zelfs Ons kunnen dwingen uw lidmaatschap te beëindigen. De vertraging van de communicatie van deze elementen kan trouwens ook de toekenning van uw voordelen dienovereenkomstig vertragen. Als Gegevensbeheerder kunnen Wij ook worden verplicht uw Gegevens door te geven aan elke bevoegde overheid die Webloyalty er met een wettelijk gefundeerd verzoek om vraagt. Wij zullen er ook, meer in het algemeen, toe overgaan elke Verwerking of overdracht van Persoonsgegevens die U betreffen uitvoeren wanneer dit vereist wordt door bestaande of toekomstige regelgeving.

 5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  In het kader van de doeleinden aangegeven in artikel 4 van dit Beleid, kunnen Wij worden verplicht toegang te verlenen tot uw Persoonsgegevens of om deze door te geven aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers ("Ontvanger(s) van gegevens"):

  • aan onze medewerkers, waaronder met name de persoonsleden van onze Klantenservice die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Service en de relaties met de Leden;
  • aan de bedrijven van de Webloyalty Groep die direct of indirect betrokken zijn bij de levering van de Service aan de Leden (die namens Ons optreden als onderaannemers en uw Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies);
  • aan onze leveranciers of dienstverleners (in het bijzonder de technische dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van onze netwerken en Sites en bankinstellingen die zijn belast met het innen van lidmaatschapsbijdragen en de uitbetaling van de voordelen), inclusief onze leveranciers van voordelen en/of kortingen, aan derden aan wie Wij vragen om namens ons betalingen te verwerken die Wij doen of die U doet, evenals aan leveranciers van inhoud die Ons in staat stellen U de Service te leveren;
  • als U eerder en uitdrukkelijk hiermee hebt ingestemd, aan onze marketingpartners om hen in staat te stellen U commerciële communicatie te sturen (de lijst met Persoonsgegevens die U betreffen die met deze marketingpartners zou worden gedeeld, zou U noodzakelijkerwijs worden meegedeeld bij het verkrijgen van uw Instemming),
  • aan de bevoegde overheden die daarom verzoeken als hun verzoek wettelijk is gegrond. Wij eisen van deze Ontvanger(s) van gegevens dat ze uw Persoonsgegevens in alle omstandigheden gebruiken in overeenstemming met onze instructies, dit Beleid en de Wetten ter bescherming van persoonsgegevens en in dit verband de gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen toepassen. De hierboven vermelde Ontvanger(s) van gegevens worden evenmin gemachtigd uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan degene die Ons toelaten U de Service te leveren (tenzij U Ons uitdrukkelijk Instemming verleend voor andere doeleinden).
 6. ACTUALISERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die Wij verzamelen en/of die U Ons verstrekt voor gebruik in het kader van de Service nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. Wij zijn echter grotendeels afhankelijk van de Leden om hun Persoonsgegevens up-to-date te houden.

  Wij raden daarom elk Lid van het Programma aan om regelmatig zijn/haar "Profiel"-gedeelte op de Site te raadplegen om ervoor te zorgen dat zijn/haar Persoonsgegevens correct en up-to-date zijn, en ze indien nodig te wijzigen (waarbij echter wordt gepreciseerd dat het niet mogelijk is de namen en voornamen geregistreerd in het kader van een lidmaatschap van het Programma te wijzigen). Elke wijziging van de Persoonsgegevens van een Lid vanuit zijn/haar "Profiel"-gedeelte zal worden samengevat in een e-mail die Webloyalty onmiddellijk naar het Lid zal verzenden op het e-mailadres dat is ingevoerd in zijn/haar "Profiel"-gedeelte.

 7. UW RECHTEN BETREFFENDE UW PERSOONSGEGEVENS

  In overeenstemming met de Wetten ter bescherming van persoonsgegevens (en meer in het bijzonder artikels 15, 16 en 18 van de AVG), hebt U recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en verwijdering van de Persoonsgegevens die U betreffen.

  In overeenstemming met artikel 20 van de AVG hebt U ook recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens, wat het recht is om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of, indien dat technisch mogelijk is, ze door te sturen naar een andere gegevensbeheerder dan Webloyalty.

  U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met Webloyalty via een e-mail aan onze Klantenservice op het adres "confidentialite@webloyalty.be" of aan onze Functionaris voor gegevensbescherming. Wanneer U uw aanvraag indient, moet U uw voor- en achternaam, e-mailadres en indien mogelijk uw Lidmaatschapsnummer vermelden. In overeenstemming met de huidige regelgeving moet het verzoek ook vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs en het adres vermelden waar Webloyalty zijn antwoord naartoe moet sturen. Dit wordt binnen maximaal één (1) maand na ontvangst van uw verzoek verzonden.

  Als U Ons tijdens uw lidmaatschap verzoekt om verwijdering van Persoonsgegevens die essentieel zijn voor Webloyalty in het kader van de Service (lijst vermeld in artikel 4.1 hierboven) of als U bezwaar maakt tegen ons gebruik van alle of een deel daarvan en Wij niet langer in staat zijn U onze diensten te leveren, dan zijn Wij verplicht uw lidmaatschap van het Programma te beëindigen.

 8. PLAATSEN VAN GEGEVENSVERWERKING EN -OVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE UNIE

  Om te beginnen vermelden Wij dat de Europese Commissie sinds de Beschikking 2000/518/EG van 26 juli 2000 van mening is dat de regelgeving in Zwitserland, land waar Webloyalty -de belangrijkste ontvanger van uw Gegevens- is gevestigd, een adequaat niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens biedt. Wij wijzen U er ook op dat de overdracht van Persoonsgegevens waarnaar in dit artikel 8 wordt verwezen, rechtstreeks verband houdt met het gebruik of lidmaatschap van de Service door de Leden.

  Weet in dit verband ook dat een aantal verwerkingsmiddelen waarschijnlijk in België zijn gevestigd, met name opdat Wij U een postadres in België zouden kunnen aanbieden waar U brieven of klachten naar kunt sturen. Webloyalty waakt er in deze omstandigheden over -met name door het ondertekenen van contracten voor gegevensoverdracht ("Contracten voor gegevensoverdracht") die voor hen bindend zijn en door ervoor te zorgen dat hun verplichtingen in de praktijk effectief worden nageleefd- dat deze dienstverleners of onderaannemers in alle omstandigheden de Wetten ter bescherming van persoonsgegevens naleven om uw Gegevens onder alle omstandigheden een passend beschermingsniveau te garanderen.

  In het kader van de levering van de Service gaat Webloyalty ertoe over alle of een deel van uw Persoonsgegevens over te dragen, of op afstand toegang ertoe te verlenen, aan Ontvanger(s) van gegevens die zich bevinden of actief zijn buiten Zwitserland of de Europese Unie ("Overdracht(en) aan een Ontvanger buiten de Europese Unie"), en in het bijzonder aan bedrijven van zijn Groep gevestigd in de Verenigde Staten (en betrokken bij de hosting en het onderhoud van Webloyalty's Sites en systemen) inclusief haar moedermaatschappij WEBLOYALTY.COM, Inc, in de Filippijnen (vanwaar de Webloyalty Klantenservice wordt beheerd), of aan externe dienstverleners of onderaannemers die zijn betrokken bij de levering van de Service (inclusief financiële dienstverleners belast met het innen van lidmaatschapsbijdragen en de betaling van voordelen die, voor sommigen, vanuit de Verenigde Staten opereren).

  Voor elke Overdracht aan een Ontvanger buiten de Europese Unie, zullen Wij het nodige doen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau genieten in de zin van de Wetten ter bescherming van persoonsgegevens, wat met name het geval zou zijn bij de overdracht van uw Persoonsgegevens naar een land / landen waarvan de wetgeving door de Europese Commissie wordt geacht een adequaat en voldoende niveau van bescherming te bieden (U vindt meer informatie over dit onderwerp op de site https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde).

  Deze Overdracht(en) buiten de Europese Unie kunnen ook worden uitgevoerd via juridische mechanisme(n) die door de Europese Commissie als passend en voldoende worden beschouwd om te garanderen dat uw Persoonsgegevens een beschermingsniveau genieten dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de Europese Unie of Zwitserland bestaat. Dit zal het geval zijn wanneer deze Overdracht(en) buiten de Europese Unie de Gegevensontvanger(s) als bestemmeling hebben waarmee Webloyalty vooraf een contract heeft gesloten waarin de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen ("EU-modelcontractbepalingen"; U vindt meer informatie over dit onderwerp op de site https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne) of hun equivalent in het Zwitsers recht).

  Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot de mechanismen die Wij gebruiken en de garanties die door Ons zijn ingevoerd wanneer Wij uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, nodigen Wij U uit contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming.

 9. BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij bewaren uw Persoonsgegevens die werden verzameld als onderdeel van uw lidmaatschap van de Service zo lang als nodig is om u de Service te kunnen leveren.

  Bij beëindiging van uw lidmaatschap, in het bijzonder om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om, in het kader van artikel 17 3) e) van de AVG, te kunnen reageren op elk verzoek, klacht of actie met betrekking tot uw lidmaatschap van de Service, bewaart Webloyalty in een archief, op beperkte wijze en op een veilig medium (waartoe de toegang strikt beperkt is tot alleen die personen die toegang zouden moeten hebben voor deze doeleinden), een kopie van uw Persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden. Deze opslag zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetten ter bescherming van persoonsgegevens en de aanbevelingen in België van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De informatie die u ons hebt verstrekt toen u zich aanmeldde (namelijk achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, bankgegevens), uw lidmaatschapsgeschiedenis en de uitwisselingen die u met ons, en in het bijzonder met onze Klantenservice, hebt gehad in het kader van de Service (brieven, e-mails, telefoontjes...) zullen dus voor dit doel worden bewaard in een archief dat voldoet aan de wettelijke beperkingen, en meer in het bijzonder binnen de maximale termijn voorzien in artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke verjaringstermijn van tien jaar).

  Wij zullen ook, in voorkomend geval, en onafhankelijk van de bovenstaande bepalingen, de Persoonsgegevens bewaren die u ons hebt meegedeeld en/of waarvan u het gebruik door Webloyalty hebt aanvaard om u Marketingcommunicatie te sturen onafhankelijk van de Service en dit zolang als nodig om ze u te kunnen toesturen (en dit totdat u uw Instemming om ze te ontvangen intrekt).

 10. VEILIGHEIDSMAATREGELEN GENOMEN OM DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS TE VERZEKEREN

  Wij implementeren alle nodige technische en organisatorische middelen, en dit in overeenstemming met de regels van de kunst, om de integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en te behouden en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe zouden krijgen. Daartoe hebben Wij met name technische en organisatorische maatregelen genomen die Wij nodig en redelijk achten om uw Gegevens te beschermen, en met name door:

  • gegevensminimalisatie en de encryptie/versleuteling ervan; Wij passen bijvoorbeeld veelgebruikte technologische beveiligingsnormen toe, in het bijzonder door het gebruik van het TLS 1.2-encryptieprotocol bij het verzenden van uw Persoonsgegevens tussen onze Websites;
  • de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens op korte termijn te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
  • de uitvoering van regelmatige test- en evaluatieprogramma's voor onze technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw Gegevens onder alle omstandigheden te waarborgen.

  In dit verband herinneren Wij er U echter aan dat een niet-versleutelde e-mail geen volledig veilig communicatiemiddel is -aangezien de e-mail tijdens de verzending kan worden onderschept door een derde partij- en daarom raden Wij U aan om de vermelding van Persoonsgegevens te beperken tot wat strikt noodzakelijk is in de e-mails die U Ons stuurt (en in het bijzonder, in voorkomend geval, alleen de informatie die U kan gevraagd worden door Webloyalty).

  Wij herinneren U er ook aan dat U verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Ledenwachtwoord, zodat niemand met uw wachtwoord toegang kan krijgen tot uw Ledenaccount (en de Persoonsgegevens die daar zijn opgeslagen). door er verbinding mee maken. Wij vragen U ook (a) Ons, zodra U hiervan op de hoogte bent, te informeren over elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, Lidmaatschapsnummer of uw Lidmaatschapsaccount (b) en erop te letten dat U zich afmeldt aan het einde van elke sessie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding en het gebruik van uw wachtwoord te controleren, en meer in het algemeen om de toegang tot en het gebruik van uw Ledenaccount te controleren.

 11. COOKIES

  Wij nodigen U uit ons Cookiebeleid te raadplegen door hier te klikken om meer te weten te komen over hoe Wij cookies gebruiken, de doeleinden die Wij daarbij nastreven, en hoe U, in voorkomend geval, bepaalde cookies kunt weigeren of verwijderen.

 12. SITES VAN DERDEN

  Onze Sites kunnen links of verwijzingen bevatten naar websites die worden beheerd door derden, inclusief e-commercesites, waarop een ander beleid inzake privacy/gegevensbescherming dan dat van Webloyaly van toepassing is. Wij willen daarom uw aandacht vestigen op het feit dat Webloyalty geen controle heeft over deze websites (behalve degene die worden beheerd door bedrijven in onze Groep) en dat dit Beleid niet van toepassing is op deze sites. Wij raden U daarom aan het beleid inzake privacy / bescherming van persoonsgegevens van deze sites te lezen voordat U hen uw persoonsgegevens verstrekt.

 13. SOFTWARE OF TOEPASSING(EN) VAN DERDEN

  Teneinde de ervaring van de Leden in het kader van het Programma te verbeteren en/of hen nieuwe functies aan te bieden, kan hen als Lid worden aangeboden specifieke software of applicaties te downloaden die door een dienstverlener van Webloyalty wordt/worden geleverd.

  In dergelijk geval zullen de Leden akkoord moeten gaan met algemene voorwaarden die los staan van die van Webloyalty en die van toepassing zijn op het downloaden van dergelijke software of applicatie, en aanvaarden de Leden de gebruiksvoorwaarden van de gebruikerslicentie voor de software of de applicatie en het beleid inzake persoonsgegevens dat, in voorkomend geval, daarin zou zijn geïntegreerd.

  Wij vestigen hier de aandacht van de Leden op het feit dat de voorwaarden die gelden voor het downloaden en gebruiken van dergelijke software of applicaties kunnen verschillen van de voorwaarden die worden aangegeven en toegepast op onze Sites, en daarom raden Wij hen aan hiervan terdege kennis te nemen voordat ze deze software of applicaties downloaden (met dien verstande dat Webloyalty in dit verband niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het downloaden of gebruiken van deze software of applicaties).

 14. WIJZIGING VAN DIT BELEID

  Wij kunnen dit Beleid inzake Persoonsgegevens op elk moment wijzigen of actualiseren. Controleer daarom tijdens het surfen op de Site(s) de datum van de laatste update van dit Beleid (vermeld in de preambule hiervan) om er zeker van te zijn dat de versie die U bekijkt inderdaad onze meest recente versie is en dat U begrijpt hoe Wij uw Gegevens beschermen.

  In het geval dat belangrijke wijzigingen aan dit Beleid worden aangebracht die de manier kunnen wijzigen waarop Wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zullen Wij U hiervan op de hoogte stellen voordat ze van kracht worden, hetzij door een bericht op de Site(s) (een bericht dat de wijzigingen aanduidt die Wij aanbrengen), of door U hierover een kennisgeving per e-mail te sturen.

 15. KLACHTEN

  Als U Ons op de hoogte wilt stellen van enige bekommernis met betrekking tot uw Gegevens of als U vragen wilt stellen over dit Beleid, kan dat per e-mail naar onze klantenservice (op het adres "confidentialite@webloyalty.be") of naar onze Functionaris voor gegevensbescherming.

  Als U niet tevreden bent met het antwoord dat U hebt ontvangen of als U van mening bent dat uw Persoonsgegevens niet werden gebruikt in overeenstemming met dit Beleid en daarom niet zijn verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, kan dan U, in overeenstemming met artikel 77 van de AVG, een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in België, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), vanaf 25 mei 2018 omgedoopt tot Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.