Gebruiksvoorwaarden voor lidmaatschap

Aan het einde van de eerste termijn van 30 dagen, zal het Diensten Contract stilzwijgend vernieuwd worden voor bijkomende en opeenvolgende termijnen van telkens 30 dagen, tenzij één van de partijen de andere partij op de hoogte brengt voor het einde van de lopende termijn dat hij zich tegen deze vernieuwing verzet. Deze kennisgeving kan mondeling gebeuren aan de Ledenservice van Webloyalty, schriftelijk door middel van een brief gericht aan de Ledenservice, per i) email gericht aan onze "Ledenservice", online via de afdeling "beëindiging" (indien beschikbaar onder de sectie "Mijn account" van de Website) en/of ii) via een interactive voice response cel (indien beschikbaar per telefoon) of per telefoon door onze "Ledenservice" te contacteren op het nummer aangegeven op de pagina "Contact" van onze Website. Volgend op deze automatische verlenging heeft u, als consument, het recht om het Contract te beëindigen op het einde van elke verlengingstermijn, zonder vergoeding verschuldigd te zijn, louter door kennis te geven van uw wil om het Diensten Contract te beëindigen voor het einde van die termijn zoals hierboven aangegeven.

Versie (v.3.0) van toepassing vanaf 14 juni 2017 (online hier beschikbaar).

  HET LIDMAATSCHAPSCONTRACT voor het programma Koop en Spaar omvat deze Gebruiksvoorwaarden, met daarin de voorwaarden omtrent aanbod en facturatie, en ons privacybeleid en het beleid inzake cookies (het "Contract"). Het Contract wordt gesloten tussen Webloyalty Sàrl, een vennootschap naar Zwitsers recht met een kapitaal van 100.000 Zwitserse Franken, met maatschappelijke zetel te Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon, Zwitsersland, ingeschreven in het handelsregister van Vaud onder het nummer CHE-344.043.246 ("Webloyalty"), die het programma Koop en Spaar aanbiedt en eigenaar is van de website www.koopenspaar.be (de "Website"), en elke persoon die de internetpagina van het programma Koop en Spaar bezoekt, ongeacht de vraag of deze persoon een lid is of niet.

  Het Contract heeft als voorwerp het bepalen van de algemene voorwaarden voor deelname als Lid aan het programma Koop en Spaar (de "Dienst"), hetgeen toegang geeft tot zowel onze Website als de website cashback.koopenspaar.be . Aanvaarding van het aanbod van Webloyalty geeft aanleiding tot definitieve totstandkoming van het Contract. Indien een aanbod voor onze Dienst via een van onze Partners (zoals hierna gedefinieerd) wordt geformuleerd (het "Aanbod"), dan kan dit Aanbod slechts gedurende een bepaalde, redelijke termijn worden aanvaard. Het sluiten van de webpagina waarop het Aanbod verschijnt, voor welke reden dan ook en door toedoen van wie dan ook, heeft tot gevolg dat het Aanbod onherroepelijk wordt ingetrokken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding.


 • Beschrijving van de Dienst
  De Dienst bestaat uit het toekennen door Webloyalty van een geheel van voordelen aan haar Leden met het oog op het besparen van geld bij de aankoop van producten of diensten bij een bepaald aantal externe Dienstverleners die aangesloten zijn op het netwerk van het programma Koop en Spaar (gezamenlijk "Dienstverleners" of individueel "Dienstverlener"). De voordelen van de Dienst worden altijd voorgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij deze wijzigingen de wezenlijke kenmerken van onze Dienst zouden wijzigen. Het Lid mag altijd de "Ledenservice" contacteren per email of op het gratis telefoonnummer (via een vaste lijn in België) dat vrij te raadplegen valt op de Website, om na te gaan of een bepaald voordeel nog steeds beschikbaar is of niet.

  Webloyalty kan deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst wijzigen. In dergelijk geval zal Webloyalty het lid hiervan op de hoogte brengen via de Website en per email binnen een redelijke termijn alvorens deze wijzigingen in werking treden. Deze wijzigingen zullen pas in werking treden op het einde van de eerste termijn van lidmaatschap of de verlengingstermijn gedurende de gewone looptijd van het Contract en slechts op voorwaarde dat het lid op voorhand van deze wijzigingen in kennis werd gesteld.

 • Lidmaatschap en Gebruik
  Webloyalty verbindt zich ertoe om de Dienst aan zijn Leden ter beschikking te stellen gedurende de volledige duurtijd van dit Contract. De Dienst is enkel via de Website beschikbaar. Het Lid moet toegang hebben tot het internet en moet over een geldig emailadres beschikken om in aanmerking te komen voor het ontvangen van voordelen via onze Dienst. Webloyalty kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het onvermogen van een van zijn Leden om verbinding te maken met het Internet, de Website, of de account die Webloyalty voor hem of haar heeft aangemaakt in het kader van de Dienst (elke verwijzing naar een account van een Lid in dit document zal betrekking hebben op dit soort account); Webloyalty kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit voortvloeit, in de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet. Webloyalty maakt zich sterk om haar Dienst op de Website beschikbaar te maken gedurende 24u/24u, 7 dagen per week. Niettemin is het mogelijk dat Webloyalty tijdelijk haar Dienst niet beschikbaar kan stellen door technische of operationele redenen, onder andere voor onderhoud.

  Het gebruik van onze Dienst is voorbehouden voor personen met verblijfplaats in België en is persoonlijk en niet overdraagbaar. Alle documentatie en software die aan het Lid wordt overgemaakt in het kader van de Dienst zijn de exclusieve eigendom van Webloyalty of zijn contractanten. Het Lid is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Dienst en informeert Webloyalty onverwijld van elk gebruik dat gemaakt wordt van zijn account door anderen. Het Lid verbindt zich ertoe om alle informatie of software die hij ontvangt in het kader van de Dienst niet publiek te maken, door te geven, te verspreiden of te reproduceren, op welke manier dan ook, voor andere doeleinden dan het gebruik maken van de Dienst overeenkomstig de voorwaarden van het Contract. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst en om in aanmerking te kunnen komen voor de voordelen van de Dienst, moet het Lid minimaal 18 jaar oud zijn en zijn verblijfplaats in België hebben. De Leden moeten natuurlijke personen zijn : geen enkele machine, script of geautomatiseerd procédé mag gebruikt worden om de voordelen in het kader van onze Dienst te accumuleren. Een Lid mag slechts toetreden tot de Dienst via de Website of via de tussenkomst van een e-commerce partner van Webloyalty (een "Partner") en kan de aangeboden voordelen niet cumuleren door toe te treden via verschillende Partners. Een Lid kan niet meermaals tegelijkertijd toetreden tot onze Dienst, noch is het hem toegestaan om meerdere accounts gelijktijdig aan te houden.

  Het gebruik van de Dienst is voorbehouden voor leden en uitsluitend voor hun stikt persoonlijke behoeften. Bij de aankoop van goederen of verlening van diensten heeft een Lid slechts recht op de aangeboden voordelen in het kader van de Dienst indien het gaat om retailaankopen en retaildiensten die exclusief gebruikt worden voor persoonlijke en/of huishoudelijke doeleinden, en die aangevraagd werden onder zijn of haar naam en voornaam. Alle aankopen van een Lid die direct of indirect werden gedaan in het kader van zijn professionele activiteiten of met het oog op de doorverkoop ervan zijn met andere woorden uitgesloten.

  Het Lid moet login-gegevens opgeven (onder de vorm van een geldig emailadres) en een paswoord om toegang te krijgen tot zijn account in het kader van de Dienst en om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van onze Dienst. Het Lid verbindt zich ertoe om zijn paswoord veilig te bewaren om te voorkomen dat derden toegang tot zijn account zouden krijgen. Het Lid verbindt zich er in het bijzonder toe om zijn paswoord niet publiek te maken, door te geven, te verspreiden of te reproduceren (met of zonder zijn login-gegevens). Webloyalty kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies geleden of opgelopen door het Lid of een derde naar aanleiding van het feit dat een niet-geautoriseerde derde toegang heeft gekregen tot de afdeling "Mijn account", voor zover dergelijke toegang niet te wijten is aan een fout van Webloyalty.

  Het Lid moet houder zijn van een bankkaart, waarvan de gegevens werden verzameld naar aanleiding van zijn lidmaatschap op onze Dienst, en houder van een bankrekening waarop alle voordelen die hij zou bekomen in het kader van onze Dienst gestort zullen worden per overschrijving. Elke aankoop verwezenlijkt door middel van een bankkaart waarvan de titularis een onderneming is, zal geacht worden als een professionele aankoop in de zin van dit artikel en is bijgevolg geen In Aanmerking Komende Aankoop in de zin van artikel 18 van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Dienst. Wij herinneren u er eveneens aan dat lidmaatschap op onze Dienst persoonlijk en niet overdraagbaar is, waardoor elke aankoop die verricht werd door een persoon andere dan het Lid (aankopen verricht door iemand die een andere naam en voornaam dan het Lid heeft), waaronder aankopen verricht door middel van een bankkaart die toebehoort aan iemand anders dan het Lid, maakt geen In Aanmerking Komende Aankoop uit in de zin van artikel 18 van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Dienst en geeft bijgevolg dan ook geen recht op het ontvangen van voordelen in het kader van onze Dienst.

  In de hypothese waarbij een proefperiode zou worden aangeboden aan onze leden, kan één persoon niet meermaals gelijktijdig toetreden tot onze Dienst of meermaals toetreden tot onze Dienst binnen een periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden en telkens vlak voor het einde van de proefperiode onze Dienst opzeggen, waardoor hij meerdere malen van onze Dienst zou kunnen genieten zonder Lidgeld te moeten betalen. Webloyalty behoudt zich eveneens het recht voor om de toekenning van voordelen te weigeren aan personen die de afgelopen twaalf (12) maanden reeds voordelen hebben gekregen in het kader van een vorig lidmaatschap op onze Dienst, en die nieuwe voordelen zouden vragen tijdens hun proefperiode, zonder reeds Lidgeld betaald te hebben in het kader van hun nieuw lidmaatschap. De volgende elementen worden onder andere in acht genomen, al dan niet gecombineerd, bij de beoordeling van de naleving van deze clausule en elke andere voorwaarde van dit artikel:
  • Het kaartnummer of het bankrekeningnummer
  • Het emailadres
  • Het adres
  • De na(a)m(en) en voorna(a)m(en)
  Al deze element worden onderzocht zelfs indien ze in een andere volgorde, spelling, typografie of voorstelling zouden voorkomen.

  Indien Webloyalty opmerkt dat een Lid niet voldoet aan een van de toekenningsvoorwaarden vermeld in dit artikel, dan behoudt Webloyalty zich het recht voor om, op discretionaire wijze en naar eigen keuze:
  • een stavingsstuk (identiteitskaart, bewijs van huisvesting) op te vragen met betrekking tot de verdachte informatie binnen een termijn opgelegd door Webloyalty en de betaling van alle voordelen op de account van het Lid op te schorten tot op het ogenblik van ontvangst van dergelijk bewijs, of
  • de account van het Lid te sluiten met onmiddellijke ingang en alle geaccumuleerde voordelen van het Lid te annuleren, zowel wat betreft de reeds uitbetaalde voordelen als de voordelen die nog uitbetaald moeten worden door Webloyalty (wat betreft de reeds uitbetaalde voordelen moet het Lid onmiddellijk alle ontvangen sommen die hij heeft verkregen in strijd met bovenstaande voorwaarden terugbetalen aan Webloyalty).
  Het Lid erkent dat de toekenning van een bepaald voordeel het voorwerp kan uitmaken van bijkomende gebruiksvoorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden"). Het Lid zal voorafgaandelijk in kennis worden gesteld van deze Bijzondere Voorwaarden en hij zal uitgenodigd worden om deze Bijzondere Voorwaarden te aanvaarden alvorens hij (toegang tot) dergelijk voordeel zal kunnen verkrijgen.

 • Lidmaatschapsgeld
  Het Lid moet elke dertig (30) dagen lidgeld betalen. Het bedrag van dat lidgeld zal op duidelijke wijze ter kennis gebracht worden aan het Lid vóór en op het ogenblik dat hij toetreedt tot onze Dienst (het "Lidgeld"). Het Lid machtigt Webloyalty om het Lidgeld automatisch in rekening te brengen - via de betaalwijze opgegeven door het Lid en waarvan het Lid alle gegevens heeft overgemaakt aan Webloyalty op het ogenblik van de lidmaatschapsaanvraag op onze Dienst (en die aanvaard werd door Webloyalty) - op de laatste dag van de proefperiode voor de daarop volgende periode van 30 dagen zo er een proefperiode is, vervolgens telkens op de laatste dag van elke verlengde periode voor de volgende periode van 30 dagen. De automatische toezending van facturen voor consumenten dienstenis niet verplicht, maar kan desalniettemin aangevraagd worden door een Lid.

 • Duur
  4.1. Dit Contract treedt in werking vanaf de datum van het Lidmaatschap van het Lid op onze Dienst en dit voor een initiële duur van dertig (30) dagen. Deze initiële periode kan een proefperiode voor onze Dienst zijn (in welk geval dat vermeld wordt op de lidmaatschapspagina en in de confirmatiemail) gedurende dewelke het lid geen Lidgeld dient te betalen, of dit kan een periode zijn gedurende dewelke een maandelijks Lidgeld betaald moet worden (in welk geval het te betalen bedrag duidelijk vermeld zal worden op de toetredingspagina voor onze Dienst en in de bevestigingsemail).

  4.2. Het Lid geniet gedurende deze initiële periode van dertig (30) dagen van een wettelijk herroepingsrecht van veertien (14) dagen gedurende dewelke hij het Contract kan beëindigen zonder motivering en zonder betaling van enige vergoeding. Deze termijn wordt berekend vanaf het ogenblik dat het Contract wordt gesloten, zijnde het ogenblik dat het Lid toetreedt tot onze Dienst (ongeacht de vraag of dit Lidmaatschap een proefperiode inhoudt of niet).

  Een modelformulier voor de herroeping van het Contract is beschikbaar op het einde van dit Contract en is ook online beschikbaar door hier te klikken.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om het Contract te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of elektronische post). U kan het herroepingsformulier gebruiken, maar dat is geen verplichting.

  Om te voldoen aan de herroepingstermijn, volstaat het dat u uw kennisgeving met betrekking tot de uitoefening van uw herroepingsrecht aan ons verzendt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

  In geval van herroeping van uw Contract, betalen wij al uw gedane betalingen terug, daarin begrepen eventuele leveringskosten (met uitzondering van supplementaire kosten die u in voorkomend geval gemaakt zou hebben wegens het kiezen van leveringsmethoden die duurder zijn dan de standaard leveringsmethoden die wij voorstellen), zonder onnodige vertraging en, in elk geval, ten laatste veertien dagen na het ogenblik waarop wij in kennis werden gebracht van uw herroeping van het Contract. Wij betalen u terug via dezelfde betaalmethode als diegene die u oorspronkelijk heeft gekozen voor de transactie, behalve indien u uitdrukkelijk een andere betaalmethode met ons overeenkomt; in elk geval, de terugbetaling zal voor u geen kosten met zich meebrengen.

  4.3. Op het einde van de oorspronkelijke termijn van dertig (30) dagen, zal het Contract zich automatisch hernieuwen voor opeenvolgende termijnen van even lange duur als de eerste termijn - en gedurende welke termijnen Lidgeld zal betaald moeten worden door het Lid - tenminste indien het Lid geen beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht binnen de termijn van veertien (14) dagen en/of hij Webloyalty niet op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om het Contract niet te hernieuwen en/of indien het Lidmaatschap van het Lid niet werd ontbonden, overeenkomstig de modaliteiten van de Sectie die betrekking heeft op de Beëindiging van het Contract.

  Het Contract neemt een einde op de laatste dag van de initiële termijn of op de laatste dag van de verlengingstermijn indien de ene partij in de loop van deze termijn de andere partij op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om het Contract te beëindigen of niet te hernieuwen, met uitzondering van bepaalde specifieke gevallen zoals voorzien in de Sectie die betrekking heeft op de Beëindiging. Alle voorwaarden voor het verkrijgen van voordelen worden berekend op basis van de datum waarop het lidmaatschap van het Lid in werking is getreden.

 • Beëindiging
  Webloyalty heeft het recht om het lidmaatschap van een Lid tot onze Dienst op het einde van de eerste termijn of op het einde van elke hernieuwingstermijn te beëindigen voor eender welke reden door middel van een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen. Het Lid moet stoppen met het gebruiken van of het ontvangen van voordelen van onze Dienst vanaf de datum waarop de beëindiging effect ressorteert. De kennisgeving zal opgestuurd worden naar het emailadres dat werd opgegeven door het Lid. Webloyalty is niet verantwoordelijk voor storingen of gebreken wat betreft de ontvangst van de kennisgeving voor zover die niet te wijten zijn aan een fout in haren hoofde en die het resultaat zijn van een storing in de internetverbinding, een gebrek aan het emailsysteem van het Lid, een door het Lid fout opgegeven emailadres, het nalaten van emails op te halen door het Lid of het nalaten wijzigingen in het emailadres te melden aan Webloyalty.

  Bovendien, Webloyalty heeft het recht dit Contract onmiddellijk te beëindiging, zonder vergoeding, indien het Lid nalaat haar verplichtingen onder dit Contract na te komen, en dit zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke of arbitrale instantie. Webloyalty heeft eveneens het recht elk lidmaatschap te beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder vergoeding en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke of arbitrale instantie, indien het emailadres of gewone adres van het Lid niet langer geldig is, indien het Lid een ongeldige betaalmethode heeft opgegeven op het moment van inschrijving of indien de betaalmethode ongeldig of achterhaald wordt gedurende de looptijd van dit Contract. Een ongeldige betaalmethode houdt onder andere een gestolen of verloren bankkaart in, een bankkaart die niet langer gedebiteerd kan worden (in geval van een gesloten bankrekening of een bankrekening waarvan het toepasbare plafond is bereikt bijvoorbeeld) of een ongeldig bankkaartnummer.

  Webloyalty behoudt zich eveneens het recht voor om elk lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen, zonder vergoeding en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke of arbitrale instantie, bij misbruik of fraude, of bij een vermoeden van fraude onder andere gelet op het aantal aanvragen voor een lidmaatschap of het beoogd persoonlijk en huishoudelijk gebruik van de Dienst. Een voorbeeld van een vermoeden van fraude betreft, zonder exhaustief te willen zijn, de situatie waarbij een proefperiode wordt aangeboden aan een Lid en waarbij dat Lid meerdere malen toetreedt tot onze Dienst binnen een periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden door telkens de proefperiode te beëindigen voor de vervaldatum, dit alles zonder één keer Lidgeld te betalen. Andere voorbeelden betreffen de situaties waarbij een Lid aankopen heeft gedaan voor niet-persoonlijk gebruik, de situatie waarbij een Lid zijn logingegevens en paswoord heeft doorgespeeld aan een derde zodat deze derde kan profiteren van de voordelen die aangeboden worden in het kader van onze Dienst, de situatie waarbij het Lid voordelen probeert te halen uit onze Dienst door aankopen die gedaan werden door derden of de situatie waarbij het Lid bewijsdocumenten heeft vervalst. In geval van onmiddellijke beëindiging van dit Contract op initiatief van Webloyalty, heeft Webloyalty het recht om vanaf dit ogenblik alle betalingen van verworven voordelen door het Lid op zijn of haar account stop te zetten, zonder dat deze laatste een recht kan doen gelden op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

  Een Lid heeft het recht om zijn lidmaatschap op elk ogenblik te beëindigen of om zijn voornemen kenbaar te maken dat hij het Contract niet wenst te hernieuwen, zonder opgave van motivering door Webloyalty hiervan eenvoudigweg te informeren. Deze kennisgeving kan mondeling gebeuren aan de Ledenservice van Webloyalty, schriftelijk door middel van een brief gericht aan de Ledenservice, per i) email gericht aan «Ledenservice », online via de afdeling "beëindiging" (indien beschikbaar onder de sectie "Mijn account" van de Website) en/of ii) via een interactive voice response cel (indien beschikbaar per telefoon) of per telefoon door onze «Ledenservice » te contacteren op het nummer aangegeven op de pagina «Contact» van onze Website.

  Het Lid dat zijn lidmaatschap beëindigt heeft het recht om alle voordelen van onze Dienst gedurende de resterende looptijd van zijn lidmaatschap te gebruiken en te ontvangen. Op het einde van deze periode zal de beëindiging effect ressorteren en heeft het Lid niet langer toegang tot onze Dienst en moet hij niet langer Lidgeld betalen.

 • Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheidsbeperking
  Het Lid is op de hoogte dat, hoewel Webloyalty de Leden inderdaad bepaalde Diensten verleent, sommige diensten rechtstreeks aan het Lid worden verleend door de Dienstverleners van Webloyalty. Het Lid erkent dat in dergelijke omstandigheden Webloyalty geen enkele controle heeft op de kwaliteit of de veiligheid van deze diensten die voorgesteld en verleend worden door dergelijke Dienstverleners, noch op de getrouwheid of de nauwkeurigheid van de gecommuniceerde informatie of van de bekwaamheid of bevoegdheid van de Dienstverleners om diensten te verlenen. Het Lid erkent en aanvaardt dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit Contract en in de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet, Webloyalty geen enkele garantie biedt, hetzij expliciet of impliciet, wat betreft de kwaliteit van de goederen of diensten die de Dienstverleners aanbieden, of wat betreft de geschiktheid van dergelijke goederen of diensten voor een bepaald gebruik, op welke manier dan ook. Het Lid erkent eveneens dat Webloyalty niet verantwoordelijk is ingeval de Dienstverleners zich uiteindelijk niet houden aan de verkoop of dienstverlening die zij voorstelden. Wat betreft de dienstverlening van de Dienstverleners, kan Webloyalty niet aansprakelijk worden gesteld door de Leden: (i) voor het niet leveren van de diensten vanwege de Dienstverleners overeenkomstig de voorziene modaliteiten; (ii) vertraging in de levering van diensten, om welke reden ook, of (iii) voor elke gebrekkige of niet-conforme dienstverlening die verstrekt wordt door de Dienstverleners aan het Lid. Het Lid erkent en aanvaardt dus dat Webloyalty geen partij is bij de transactie tussen het Lid en de Dienstverleners en dat geen enkele verplichting wordt gecreëerd in hoofde van Webloyalty in dit verband. Indien het Lid producten en/of diensten koopt van de Dienstverleners, dan sluit het Lid een overeenkomst met deze Dienstverleners en wordt hij klant van deze Dienstverleners en moet hij of zij zich voor commentaren, vragen of klachten tot deze Dienstverleners richten en niet tot Webloyalty. Alle regels, beleidsmaatregelen (inclusief het privacybeleid) et alle procedures met betrekking tot de werking van dergelijke Dienstverleners zijn van toepassing op het Lid wanneer hij gebruik maakt van de websites van deze Dienstverleners. Geen enkele referentie of verbinding van onze Website naar een product, Dienst en/of voorwaarden van een Dienstverlener impliceert een goedkeuring of aanbeveling vanwege Webloyalty. Het zij opgemerkt dat de aankoop van goederen bij bepaalde Dienstverleners voorwaardelijk gemaakt kan worden aan het voorafgaandelijk aanmaken van een klantenaccount door het Lid, en dat het Lid aldus eerst een account moet aanmaken bij deze Dienstverleners bij gebreke waarvan hij geen aankopen en in Aanmerking Komende Aankopen kan doen bij deze Dienstverleners.

  Het Lid erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van onze Dienst, en dat het verwerven van eender welk product of dienst dankzij onze Dienst, op eigen risico en gevaar gebeurt en dat onze Dienst verricht wordt "zoals ze is" en "voor zover beschikbaar", met uitzondering van niet-nakoming van Webloyalty van één van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen. In de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet, behoudens eventuele fout in hoofde van Webloyalty, biedt Webloyalty geen enkele garantie, in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, daarin begrepen verborgen gebreken, wat betreft de Dienst, en Webloyalty garandeert in het bijzonder niet dat de Dienst zal beantwoorden aan de verwachtingen van het Lid, dat hij geen verborgen gebreken zal ondervinden of dat de toegang van het Lid tot de Dienst ononderbroken zal verlopen, spoedig zal verlopen, beveiligd zal zijn of zonder fouten zal gebeuren.

  Webloyalty zal in de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor individuele, opeenvolgende, accessoire of indirecte schadegevallen, met daarin begrepen winstbederf of inkomstenverlies, verlies op besparingen of verlies van gegevens (zij het direct of indirect), de betaling van erelonen van advocaten, gerechtskosten of andere economische verliezen of klachten van derden, in welke vorm dan ook, veroorzaakt aan een Lid in het kader van dit Contract, daarin begrepen onze Dienst, of deze schade nu voorzienbaar was of niet of van de bijdrage of van de te betalen vergoeding als zodanig. Deze clausule sluit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Webloyalty niet uit in geval deze niet zou voldoen aan een van haar contractuele of wettelijke verplichtingen.

  Bovenstaande doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van consumenten krachtens de toepasselijke wet.

 • Kennisgevingen
  Het Lid geeft Webloyalty hiermee toestemming om alle kennisgevingen ("Kennisgevingen"), daarin inbegrepen maar niet gelimiteerd tot, informatie over het lidmaatschap, de procedure met betrekking tot het gebruik van de Dienst, wijzigingen met betrekking tot de voordelen aangeboden in het kader van de Dienst en wijzigingen aan het Lidgeld, te verzenden naar het emailadres of het gewone adres van het Lid, naar keuze van Webloyalty. Daarnaast geeft het Lid toestemming aan Webloyalty om hem of haar een link te sturen die het Lid naar een internetpagina leidt waar alle Kennisgevingen naartoe zullen worden gestuurd (de "Indirecte Kennisgevingen"). Het Lid aanvaardt dat het verzenden van een doorverwijzing door een bekendmaking op het internet een doorverwijzing inhoudt, ongeacht of het Lid werkelijk of niet toegang heeft tot de Indirecte Kennisgevingen. Het Lid aanvaardt om, voor welke reden dan ook, de Kennisgevingen en Indirecte Kennisgevingen niet te wijzigen. Webloyalty garandeert geen toegang tot het internet, niettemin biedt Webloyalty aan haar Leden verschillende middelen om te communiceren met het personeel van haar Ledenservice.

 • Belastingen
  Alle belastingen en alle heffingen op de verkopen en op het gebruik van de Dienst en, in voorkomend geval, alle bronheffingen die betaalbaar zijn op onze Dienst zullen betaald worden door het Lid of de Dienstverleners, afhankelijk van het geval, en Webloyalty zal hier niet verantwoordelijk voor zijn. Niettemin, indien Webloyalty of eender welke autoriteit op eender welk moment van oordeel zou zijn dat Webloyalty deze belastingen of heffingen dient te innen, dan machtigt het Lid Webloyalty om het bedrag van die belastingen of heffingen aan hem of haar in rekening te brengen, via de betaalmethode die geregistreerd werd voor het Lid in kwestie.

 • Gebruik van Persoonsgegevens
  Om onze Diensten te kunnen aanbieden aan Leden, kan het zijn dat Webloyalty bepaalde persoonlijke informatie van de Leden moet verzamelen en gebruiken, en, in bepaalde gevallen, moet communiceren aan derden. Dit gebruik van persoonlijke gegevens door Webloyalty zal gebeuren volgens de geldende wettelijke bepalingen terzake. Het Lid geeft hierbij toestemming aan Webloyalty om zijn persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en om deze te communiceren aan derden volgens de voorwaarden voorzien in ons privacybeleid en het beleid inzake cookies, hetgeen integraal deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden van onze Dienst.

 • Volledig Contract
  De Gebruiksvoorwaarden van onze Dienst, inclusief de voorwaarden inzake aanbod en facturatie, de Bijzondere Voorwaarden en ons privacybeleid en het beleid inzake cookies, vormen het volledige Contract tussen partijen en vervangen alle andere mededelingen, verklaringen of voorafgaande akkoorden die mondeling of schriftelijk afgesproken werden tussen partijen.

 • Algemeen
  Indien een van de clausules of bepalingen van dit Contract als ongeldig of ontoepasselijk beschouwd wordt, dan zal dit geen effect hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules of bepalingen van dit Contract. Het feit dat een bepaald recht dat voortvloeit uit dit Contract niet of laattijdig wordt uitgeoefend, maakt geen afstand van recht uit met betrekking tot dat recht of eender welk ander recht. Indien een partij afstand doet van dit Contract, of van zijn rechten die voortvloeien uit dit Contract, betekent dit niet dat hij in de toekomst afstand zal blijven doen van dat recht of dat hij afstand doet van eender welk ander recht. Niets in dit Contract zal geïnterpreteerd worden in die zin dat een partnerschap gecreëerd wordt, gemeenschappelijk bedrijf of agentschap tussen Webloyalty en de Dienstverleners of tussen Webloyalty en eender welke andere derde. Noch de Dienstverleners, noch eender welke derde partij zal de bevoegdheid hebben om verbintenissen te scheppen in naam en/of voor rekening van Webloyalty.

 • Kennisgevingen
  Het is de verantwoordelijkheid van elk Lid om erover te waken dat alle informatie die hij verstrekt heeft accuraat en geldig blijft gedurende de hele duur van het Contract. Elke lid moet Webloyalty op de hoogte brengen van wijzigingen in zijn postadres, zijn emailadres en/of zijn betaalmethoden. Het postadres, emailadres en het telefoonnummer van onze Ledenservice staan hiervoor ter beschikking op de Website. Elk Lid mag zelf ook wijzingen aanbrengen aan zijn persoonlijke gegevens op de pagina " Mijn account " van zijn account.

 • Overdracht
  Dit Contract kan overgedragen worden naar eender welke partij en op eender welk moment door Webloyalty, naar eigen goeddunken, mits deze overdracht niet resulteert in het verlies van waarborgen voor de consument zonder diens akkoord. Dit Contract kan niet overgedragen worden door het Lid, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Webloyalty. Bij niet-naleving van deze bepaling kan het lidmaatschap ontbonden worden en kan men alle voordelen van het Lidmaatschap verliezen. Webloyalty houdt zich eveneens het recht voor om het Lid aansprakelijk te stellen voor alle schade die hieruit voortvloeit, inclusief interesten en gerechtskosten.

 • Toepasselijk recht en Geschillen
  Dit Contract is onderworpen aan het Belgisch recht en zal geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht. Het Lid aanvaardt om alle geschillen betreffende producten en/of diensten aangeboden door een Dienstverlener rechtstreeks met de Dienstverlener te regelen en gaat akkoord om Webloyalty niet te betrekken in eender welk geschil tussen hem of haar en de Dienstverlener. Wat betreft geschillen tussen Webloyalty zelf en haar Leden met betrekking tot de Dienst of andere diensten geleverd door Webloyalty of geschillen tussen Webloyalty, het Lid en een Dienstverlener, gaat elk Lid akkoord om een poging te doen om elk geschil eerst op minnelijke wijze op te lossen binnen de zestig (60) dagen na het litigieuze voorval, door middel van een schrijven gericht aan:
  Koop en Spaar
  Webloyalty Sàrl
  Avenue Reverdil 8,
  1260 Nyon
  Zwitserland
  of per email naar onze Ledenservice; bij gebreke aan een minnelijke oplossing zullen enkel de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd zijn. Geen enkele bepaling van dit Contract zal een Lid van alle rechten en voordelen ontnemen die hem toekomen naar Belgisch recht wat betreft consumentenbescherming. Betaling van het Lidgeld of aanvaarding of gebruik van de voordelen van onze Dienst houdt een aanvaarding in van alle bepalingen van dit Contract.

 • De Nederlandse taal
  Dit Contract en alle berichtgeving en documentatie betreffende dit Contract worden opgesteld in de Nederlandse taal.

 • Uit dit Contract kan geen enkele persoon of partij (andere dan Webloyalty en het Lid) rechten ontlenen conform artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Bijzondere Voorwaarden wat betreft kortingen
  Deze Bijzondere Voorwaarden regelen het gebruik van de Website. Door gebruik te maken van onze Dienst, aanvaardt elk Lid ook deze Bijzondere Voorwaarden.
  1. a. Welkomstbonus

   Door gebruik te maken van onze Dienst, kan elk Lid eenmalig een Welkomstbonus ontvangen onder de hiernavolgende voorwaarden.

   Op het ogenblik van toetreding tot onze Dienst, kan lid een Welkomstbonus ontvangen (waarvan de benaming kan veranderen en niet noodzakelijk vertoond zal worden onder de noemer "Welkomstbonus"), onder de vorm van een overschrijving. Deze Welkomstbonus zal persoonlijk, niet overdraagbaar en gelimiteerd zijn tot één Welkomstbonus per toetredend Lid. Het bedrag van dergelijk Welkomstbonus en de toepasselijke voorwaarden om dit aanbod te kunnen ontvangen kunnen veranderen en staan duidelijk ter beschikking op de toetredingspagina van onze Dienst, en kunnen geraadpleegd worden door elke individueel Lid, uiterlijk op het moment van toetreding, in de rubriek "Welkomstbonus" op de pagina "Mijn account" van de homepage.

   Om deze Welkomstbonus te kunnen ontvangen, moet elk Lid zijn aankoopbewijs van Webloyalty dat recht geeft op ontvangst van de Welkomstbonus verzenden naar korting@koopenspaar.be, uiterlijk binnen de dertig (30) dagen volgend op een nieuwe aankoop, met daarop duidelijk het bestelnummer en het lidmaatschapsnummer, alsook de aankoopdatum. Het bedrag van de Welkomstbonus zal overgeschreven worden naar het Lid, binnen een termijn van vier (4) à zes (6) weken te rekenen vanaf ontvangst van het betaalbewijs door Webloyalty, op rekening van het Lid dat deze heeft aangegeven op de pagina "Mijn account".

   In de hypothese dat het verkrijgen van deze Welkomstbonus niet voorwaardelijk zou zijn aan het verrichten van een nieuwe aankoop (hetgeen aangegeven zou staan op de inschrijvingsprocedure voor onze Dienst), dan moet het Lid zijn aanvraag voor de Welkomstbonus opsturen naar Webloyalty, binnen de 90 (negentig) dagen te rekenen vanaf de datum van toetreding tot onze Dienst, op het emailadres korting@koopenspaar.be, samen met zijn lidmaatschapsnummer. Het bedrag van de Welkomstbonus zal aan het Lid betaald worden per overschrijving, binnen een termijn vier (4) à zes (6) weken te rekenen vanaf ontvangst van het betaalbewijs door Webloyalty, op rekening van het Lid dat deze heeft aangegeven op de pagina "Mijn account".

  2. b. Maandelijkse ledenbonus

   Gedurende het lidmaatschap kan elk Lid elke maand een Maandelijkse ledenbonus ontvangen waarvan het bedrag en de voorwaarden beschikbaar staan op onze toetredingspagina. Deze gegevens zijn bijgevolg vrij te consulteren door onze Leden, uiterlijk op het moment van toetreding, in de bevestigingsemail en ook in de rubriek "Maandelijkse ledenbonus" op de pagina "Mijn account" van de homepage van onze Website.

   Om deze Maandelijkse ledenbonus te kunnen ontvangen in de loop van een bepaalde maand, moet elk Lid zijn aankoopbewijs dat recht geeft op ontvangst van deze Maandelijkse ledenbonus van Webloyalty verzenden naar korting@koopenspaar.be, uiterlijk binnen de dertig (30) dagen volgend op een nieuwe aankoop, met daarop duidelijk het bestelnummer en het lidmaatschapsnummer, alsook de aankoopdatum. Het bedrag van de Maandelijkse ledenbonus zal overgeschreven worden naar het Lid, binnen een termijn van vier (4) à zes (6) weken te rekenen vanaf ontvangst van het betaalbewijs door Webloyalty, op rekening van het Lid dat deze heeft aangegeven op de pagina "Mijn account".

   De Maandelijkse ledenbonus is persoonlijk, niet overdraagbaar en gelimiteerd tot één aanbod per Lid en per kalendermaand en is cumuleerbaar met de Welkomstbonus. Eenzelfde aankoop kan echter slechts recht geven op één Welkomstbonus en één Maandelijkse ledenbonus.

  3. c. Kortingen

   In het kader van onze Dienst worden er, met inachtneming van deze Bijzondere Voorwaarden, bedragen gecrediteerd ten gunste van onze Leden. Deze bedragen betreffen percentages van de aankopen, exclusief belastingen, die zij verricht hebben bij Dienstverleners (hierna zonder onderscheid de "'korting " of "korting" genoemd). Wat betreft reservaties voor hotels, reizen of transport wordt het bedrag geacht betaald te zijn, en aldus in aanmerking komend voor een korting, van zodra de volledige reservatie betaald en opgenomen is door het Lid bij het desbetreffende hotel. De korting zijn niet toepasbaar op betalingen, stortingen, annuleringskosten, "no show"-kosten of eender welk bedrag dat betaald werd door het Lid en dat niets te maken heeft met de betaling van zijn reservatie. Het percentage van de korting dat aangeboden worden door elke individuele Dienstverlener aan de Leden wordt bepaald door de Dienstverleners zelf en zal enkel en alleen ter beschikking gesteld worden op onze Website, die vrij toegankelijk is voor onze Leden. De website van de Dienstverleners maakt geen enkele melding van deze korting en elk Lid is dus zelf verantwoordelijk om onze Website te raadplegen om zich te informeren over de korting.

   Conform de geldende Belgische wetgeving terzake, worden alle prijzen op de websites van de Dienstverleners uitgedrukt met inbegrip van alle belastingen. Het bedrag van de korting wordt echter berekend op de prijs exclusief belastingen van het goed of de dienst in kwestie. Er staat een tool ter beschikking op onze Website die de Leden toelaat om de verworven korting te berekenen.

   Tenzij er sprake is van een fout in hoofde van Webloyalty, zal Webloyalty in de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele veranderingen die Dienstverleners doorvoeren aan de korting, noch voor het tijdelijk of definitief terugtrekken van een Dienstverlener tot onze Dienst, noch voor eventuele aanpassingen aan onze korting om redenen van dergelijke wijzigingen of het tijdelijk of definitief terugtrekken van Dienstverleners, wetende dat aankopen verricht bij Dienstverleners enkel recht kunnen geven op een korting indien de Dienstverlener op het ogenblik van aankoop aangesloten was bij ons netwerk.

   Opdat de aankopen verricht bij Dienstverleners recht zouden kunnen geven op een korting (de "In Aanmerking Komende Aankopen"), moet het Lid 1) cookies aanvaard hebben op zijn toestel, 2) de website van de Dienstverlener bezoeken door te klikken op de link van de Dienstverlener op onze Website en over te gaan tot een aankoop op de website van de Dienstverlener en 3) het totaalbedrag van de aankoop betaald hebben via de website van de Dienstverlener (wetende dat voor aankopen die meerdere betalingen vereisen, de betaling van het integrale bedrag pas geacht zal plaats gevonden te hebben op het moment dat het complete bedrag betaald is), via een betaalmiddel dat op zijn naam staat geregistreerd. Het zij genoteerd dat de eerste twee voorwaarden die hierboven vernoemd werden onontbeerlijk zijn opdat Webloyalty de aankopen op de websites van de Dienstverleners technisch kan volgen en verwerken. Het niet-naleven van die voorwaarden heeft tot gevolg dat de aankopen niet zullen kwalificeren als In Aanmerking Komende Aankopen. Al de volgende aankopen zullen ook niet kunnen kwalificeren als In Aanmerking Komende Aankopen en kunnen bijgevolg dus ook geen recht geven op een korting: (1) de aankopen verricht bij Dienstverleners met giftkaarten, cadeau-cheques of een creditnota (in de veronderstelling dat betalingen gedeeltelijk met giftkaarten, cadeau-cheques of creditnota betaald worden, dan zal het bedrag dat met die middelen betaald werd niet in aanmerking komen voor de berekening van de korting), (2) aankopen die niet verricht werden via het internet, (3) bepaalde specifieke aankopen van producten of diensten zoals aangegeven door de Dienstverleners op hun pagina op onze Website en (4) alle aankopen die verricht werden in overtreding met de Gebruiksvoorwaarden van onze Dienst.

   Webloyalty behoudt zich het recht voor om stavingsstukken op te vragen (namelijk identiteitsbewijzen, bewijs van huisvesting, aankoopbewijzen op de naam en voornaam van het Lid, …) om te verzekeren dat de aankopen waarvoor een korting wordt aangevraagd effectief In Aanmerking Komende Aankopen zijn, en, indien een Lid dergelijke stavingsstukken niet zou kunnen voorleggen, om de account van het Lid onmiddellijk te blokkeren met als gevolg dat hij of zij alle voordelen verliest, of dat hij of zij alle gestorte voordelen dient terug te betalen.

   De rekening van elk Lid wordt gecrediteerd met de korting die van toepassing is op de In Aanmerking Komende Aankoop die hij of zij verricht op de website van een Dienstverlener. Wat betreft reservaties van hotels, reizen of transport wordt de rekening van het Lid niet gecrediteerd met korting op het ogenblik dat de reservaties op de website van de Dienstverlener voltrokken zijn, maar pas vanaf het ogenblik dat de reservatie effectief geconsumeerd werd door het Lid en effectief gedebiteerd werd door de Dienstverlener. Er kan met andere woorden een tijdsspanne van meerdere weken, of zelfs maanden tussen de reservatie en de korting op de rekening van het Lid zitten. Het bedrag van korting die per maand geaccumuleerd worden, mag niet meer bedragen dan 300€, in die zin dat alle gecumuleerde bedragen boven de drempel van 300€ niet gecrediteerd zullen worden op de rekening van het Lid, ook niet in de daaropvolgende maand, of op eender welke wijze terugbetaald zullen worden aan het Lid. In geval van retour of annulering van de In Aanmerking Komende Aankoop, behoudt Webloyalty zich het recht voor om het bedrag van de korting, verworven op de rekening van het Lid gecrediteerd voor deze aankoop, te debiteren. De retours zijn onderworpen aan het retourbeleid van elke individuele Dienstverlener waarbij het Lid zijn In Aanmerking Komende Aankoop heeft gedaan.

   Het omruilen van aankopen geeft geen recht op een korting aangezien de Dienstverlener het oude aankooporder annuleert en vervangt met een nieuw order zonder tussenkomst van onze Dienst. De korting is bijgevolg geannuleerd en geen enkele nieuwe korting is mogelijk voor die aankoop aangezien het nieuwe order onmiddellijk gecreëerd werd door de Dienstverlener. De lijst van mogelijke korting en Dienstverleners is vatbaar voor veranderingen en verwijderingen, net zoals de content van onze Website. Elk Lid dient zijn eigen rekening regelmatig te controleren om na te gaan of zijn korting wel degelijk en correct werden gecrediteerd en dat het saldo van zijn rekening correct is. Indien een Lid van oordeel is dat zijn korting niet correct werden gecrediteerd op zijn rekening, dan moet hij ten minste dertig (30) dagen, maar niet meer dan negentig (90) dagen, na ontvangst van het betalingsbewijs voor de In Aanmerking Komende Aankoop, wachten alvorens contact op te nemen met onze Ledenservice via het daartoe bestemde Formulier.

   Webloyalty behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en naar eigen goeddunken aan een Lid alle aankoopbewijzen op te vragen binnen een termijn te bepalen door Webloyalty om te verifiëren of de aankopen kwalificeren als In Aanmerking Komende Aankopen. Indien blijkt dat de aankopen geen In Aanmerking Komende Aankopen zijn of indien Webloyalty de gevraagde aankoopbewijzen niet ontvangt binnen de gevraagde termijn, dan kan Webloyalty weigeren om de rekening van het Lid te crediteren met de korting indien dit nog niet gebeurd moest zijn of dan kan Webloyalty eisen dat dat bedrag wordt teruggestort indien het wel al gecrediteerd moest zijn.

   Door toetreding tot onze Dienst, kunnen onze Leden eveneens genieten van alle kortingen, elk speciaal aanbod, zoals gratis levering, of promotiecodes die aangeboden worden door de Dienstverleners. Webloyalty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen of onderbrekingen van eender welk speciaal aanbod of promotiecode op de website van een Dienstverlener. Het is de verantwoordelijkheid van ieder Lid om zich ervan te verzekeren dat alle speciale aanbiedingen en alle promotiecodes geldig zijn en ook om te verifiëren voor elke aankoop op de website van de Dienstverleners of de aankopen die zij voorstellen wel effectief in aanmerking komen voor korting en niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten in de bijzondere voorwaarden op de website van de Dienstverleners voor korting. Indien een Lid ervoor moest kiezen om bons en speciale aanbiedingen te gebruiken die niet staan opgelijst op onze Website, dan kan Webloyalty niet garanderen dat de aankoop een In Aanmerking Komende Aankoop zal zijn.

   De geaccumuleerde korting zullen gecrediteerd worden op de rekening van het lid binnen een termijn van 48 uur, te rekenen vanaf de datum die vermeld staat op het betalingsbewijs. Nochtans, het kan gebeuren dat het crediteren tot dertig (30) dagen kan duren. Elke korting Terugbetaling die gecrediteerd werd op de rekening van een Lid in de loop van de maand M, zal effectief betaald worden per overschrijving - op de bankrekening dat het Lid heeft opgegeven op de pagina "Mijn account" - ten laatste op het einde van de maand M+2, van zodra het bedrag van de geaccumuleerde korting vijf (5) euro overschrijdt in de maand M. Bijvoorbeeld, voor twee kortingen van 3€ en 4€ die gecrediteerd werden op de rekening van het Lid tussen 1 januari en 31 januari, zal de overschrijving gebeuren op die bankrekening uiterlijk eind maart.

   Het is de verantwoordelijkheid van elk individueel Lid om de gegevens op zijn pagina "Mijn account" te actualiseren en te vervolledigen en om zich er van te verzekeren dat hij correct al zijn bancaire gegevens heeft ingevuld op het ogenblik van toetreding tot onze Dienst. Op deze manier kan hij per overschrijving (wat overigens de enige mogelijke manier is om voordelen te ontvangen in het kader van onze Dienst) de voordelen ontvangen waar hij of zij recht op heeft. Webloyalty kan op geen enkele mogelijke manier verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat een Lid zijn gegevens niet heeft ingevuld of geactualiseerd.